Képzés és gyakorlat, 5. évf., 2. sz., 2007 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: P. Szilczl Dóra; Tóth Beatrix; Fináncz Judit; Patyi Gábor; Fehér Katalin; Meggyes Tiborné; Kereszty Orsolya; Németh Barbara; Berger Viktor; Simándi Szilvia; Pálfi Melinda
Cím: Képzés és gyakorlat, 5. évf., 2. sz., 2007
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2007. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-45
   P. Szilczl Dóra: A participáció fogalmáról kommunikáció- és neveléselméleti megközelítésben
3-15
      A participáció fogalmáról
3-7
      Az ember participációs igényéről
7-8
      Kommunikáció, mint participáció
8-10
      Szocializáció, mint participáció
10-13
      A nevelésről a participáció kapcsán
13-14
      Összegzés
14
      Dóra P. Szilczl: On the concept of participation in the context of the theories of communication and pedagogy
15
   Tóth Beatrix: A szövegértés fejlesztését elősegítő tényezők
16-33
      Az olvasás fogalmának változása
18-19
      Az olvasástechnika szerepe
19-20
      Szókincs, megértés, tudás, motiváció
20-22
      Olvasástanítási stratégiák
22-32
      Beatrix Tóth: Improving reading comprehension
33
   Fináncz Judit: Doktori képzés és témavezetés a Debreceni Egyetemen
34-45
      A doktori képzés modelljei
34-36
      Európai helyzetkép
36-38
      Magyarországi tendenciák
38
      Doktoranduszok a Debreceni Egyetemen
39
      Tevékenységek, követelmények a doktori képzésben
39-40
      Fokozatszerzési esélyek
40-41
      Témavezetés
41-43
      Problémák a doktori képzés során
43-44
      Összegzés
44-45
      Judit Fináncz: Doctoral training and supervision at the university of Debrecen
45
Közlemények
46-118
   Patyi Gábor: Gimnáziumból líceum. Tantervi és szervezeti reformok a soproni evangélikus iskolában a 18. században
46-54
   Fehér Katalin: Thoughts on Education in Hungary in the Age of Enlightenment
55-67
   Meggyes Tiborné: Egészségnevelés a felvilágosodás kori Magyarországon
68-78
   Kereszty Orsolya: Határok közt: kizárás és bennfoglalás dinamikája a dualizmus kori Magyarországon
79-88
   Németh Barbara - Berger Viktor: Ifjúságszociológia és pedagógia
89-98
   Simándi Szilvia: Az ifjúsági turizmus
99-107
   Pálfi Melinda: Reklám és nevelés
108-118
Szemle
119-120
   Kereszty Orsolya: „Képzés és Gyakorlat: Interdiszciplinaritás a pedagógiában”. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2007. április 27.
119-120
Könyvismertetések
121-128
   Pálfi Melinda - Sandu Frunza és Michael S. Jones szerk.: Education and cultural diversity (Cluj Napoca: Novopress, 2006)
121-123
   Szabó Henriette - Koncz József: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története, 1557-1895. (Marosvásárhely : Mentor, 2006)
123-126
   Szabó Henriette - Győri L. János: „Egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása”, a Debreceni Református Kollégium története, (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület, 2006)
127-128
E számunk szerzői
Hátsó borító