Képzés és gyakorlat, 5. évf., 4. sz., 2007 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Pálmai Judit; G. Havril Ágnes; Papp Eszter; Kovács Krisztina; Nagyné Árgány Brigitta; Bakacsi Zita; Csordás Ágnes; Bicsák Zsanett; Birher Nándor; Bertalan Péter; Patai Ilona; Bujnová Eleonóra; Bajusz Bernadett; Balázsovics Mónika; Cseh László; Orosz Gábor; Magyar Erzsébet; Naszákné Cserfalvi Ilona
Cím: Képzés és gyakorlat, 5. évf., 4. sz., 2007
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2007. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-64
   Pálmai Judit: Nemi szerepek és sztereotípiák a tankönyvekben
3-13
      Bevezetés
3-4
      A nemi szerepek megjelenése a tankönyvekben
4-6
      A nemek közötti különbségek eredete
6-7
      A nemi szerepek és a szociális tanulás
7
      Nemi sztereotípiák
8-9
      A nemek ábrázolása a tankönyvekben
9-11
      Konklúzió
11-13
      Judit Pálmai: Gender roles and gender stereotypes in the textbooks
13
   G. Havril Ágnes: Elmélet és gyakorlat - avagy a szaknyelvi vizsgákról másképp
14-30
      A szaknyelvi vizsgáztatás tudománytani besorolása
14
      Az angol nyelv- és szaknyelvhasználat
14-15
      Az angol nyelvvizsgáztatás rövid története
16-17
      Az angol szaknyelvi vizsgák prototípusa
17-18
      Paradigmaváltás: a kommunikatív (szak)nyelvi kompetencia tesztelése
18-19
      Szaknyelvi kompetencia és szaknyelvi performancia
19-20
      A szaknyelvi vizsga, mint kommunikatív nyelvvizsga definiálása
20-21
      A szaknyelvi képesség, mint a kommunikatív szaknyelvi kompetencia modell alapja
21-24
      Általános és szaknyelvi tesztelés specifikumai
24-25
      A szükségletelemzés
25-26
      Szükségletelemzés modellek
26-27
      Összegzés
28-29
      G. Havril Ágnes: Theory and practice: a different approach to esp testing
29-30
   Papp Eszter: A női kutatók véleménye a nők és férfiak közti esélyegyenlőségről a magyar állami kutatásban
31-51
      A válaszadók
32-33
      A karrier sikere
33
      A karrier előrehaladása
34-35
      Jövőbeni lehetőségek
36-37
      A munka és a magánélet összeegyeztetése
37-39
      A munka értékelése
39-40
      Egyenlő esélyek?
40-44
      Üvegplafon
44-46
      Támogatás
46
      Pályaelhagyás
46-49
      A kontrollinterjúk
49-50
      Eszter Papp: The opinion of female researchers about gender equality in zhe governmental sector in Hungary
51
   Kovács Krisztina: Tanítókép a dualizmus korában neveléstan könyvek tükrében
52-64
      A tanítóság a dualizmus korában neveléstan könyvek tükrében
52-55
      A 19. századi neveléstannal foglalkozó könyvek
55-56
      Művek és szerzők
56-58
      A tanítóval kapcsolatos elvárások a neveléstannal foglalkozó könyvek tükrében
58-63
      Összegzés
63-64
      Krisztina Kovács: The status of teachers in the era of dualism
64
Közlemények
65-115
   Nagyné Árgány Brigitta: Gender-kutatások a klasszikus zenében
65-77
   Bakacsi Zita: Mit üzennek az ének-zene tankönyvek a zenén túl? A társadalmi nem kifejeződése az alsó tagozatos általános iskolai ének-zene tankönyvekben
78-85
   Csordás Ágnes: A nők és férfiak közötti kiegyensúlyozott felelősségmegosztás elősegítése a védőnői gondozásban
86-90
   Bicsák Zsanett: Herbart munkásságának jelentősége a pedagógiai tudományos emancipáció érdekében
91-97
   Birher Nándor - Bertalan Péter: Értékek a nevelés sajátos területén - katonai értékrend
98-104
   Patai Ilona - Bujnová Eleonóra: A család és az iskola értékközvetítő szerepe
105-109
   Bajusz Bernadett: Kelemen László mint tanárképzési rektorhelyettes
110-115
Szemle
116-120
   Balázsovics Mónika: „Tízéves a romológia képzés Pécsett”. A Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológiai Tanszék, 2007. november 23.
116-117
   Cseh László: Kettős jubileum
118-120
Könyvismertetések
121-130
   Orosz Gábor: Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon, szerk. Szabolcs Éva (Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2006.)
121-124
   Balázsovics Mónika: Forray R. Katalin: Muzsikusnak lenni (Pécs: Pécsi tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék, 2007)
124-126
   Magyar Erzsébet: Szép Zsófia és Vámosi Tamás: Felnőttképzés és szakképzés, makrofolyamatok, tervezés. (Pécs: PTE FEEK, 2007)
126-129
   Naszákné Cserfalvi Ilona: Pataki Gyula: Fiúkfalva Emlékalbum szerk. Makai Éva (Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 2007)
129-130
Kolofon
E számunk szerzői
Hátsó borító