Képzés és gyakorlat, 6. évf., 1. sz., 2008 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Kovács Zsuzsa; Ollé János; Láng András; Pordány Sarolta; Matesz Krisztina; Köves Szilvia; Bodnár Gábor; Húth József; Dezső Renáta Anna; Szabó Edina; Galambos Attila; Pálfi Melinda; Török Zsófia
Cím: Képzés és gyakorlat, 6. évf., 1. sz., 2008
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2008. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-51
   Kovács Zsuzsa - Ollé János: Tanulási sajátosságokat bemutató „visszajelző” füzetek az adaptív oktatás szolgálatában
3-15
      A tanulási sajátosságokat feltáró kutatás részletetei
3-4
      A tanulási sajátosságok értelmezése
4-9
      A visszajelző füzetek tartalma, sajátosságai
9-11
      Visszajelzések, tapasztalatok, a továbbfejlesztés lehetőségei
11-15
      Zsuzsa Kovács - János Ollé: The „fedd-back" note-books serving the adaptive instruction
15
   Láng András: A kötődéselmélet alkalmazhatósága a nevelés-oktatási folyamatban
16-28
      A kötődéselmélet főbb jellemzői
16-18
      Kötődési mintázatok az életút során
18-19
      A kötődés fejlődési aspektusai
19-20
      Kötődés, iskolai teljesítmény, kognitív képességek
20-23
      Kötődés, iskolai magaviselet és beilleszkedés
23-24
      Következtetések
24-28
         1. A tanár személye, mint az optimális tanulási környezet legfontosabb összetevője
25
         2. A tanár-diák kapcsolat dialógus természete
25-27
         3. A tanár-diák kapcsolat, mint az érzelmi korrekció színtere
27
         4. A kollégiumi nevelő, mint biztonsági alpa és biztos kikötő
27-28
      András Láng: The relevance of attachment theory to the pedagogical process
28
   Pordány Sarolta: Az önirányító tanulás kiemelkedő kutatói a XX. század második felében
29-42
      Bevezetés
29
      Az önirányító tanulással összefüggő, leggyakrabban használt szakkifejezések, kulcsszavak
29-30
      Az önirányító tanulás (SDL) „úttörő" kutatói - visszatekintés
30-34
      Tanítványok és követők - Jelentősebb kutatási eredmények az önirányító tanulás területén
34-38
      Kritikák - új ortodoxia veszélye
38-39
      Az SDL tanuló kapcsolata a környezetével
39-40
      A tanulói tudatosság és eredményesség kutatása
40
      Az önirányító tanulás kutatásának módszertani hiányosságai
40-41
      Összegzés
41-42
      Sarolta Pordány: Eminent researchers of the self-directed learning in the second part of the 20™ century
42
   Matesz Krisztina: A földrajzi térszemlélet kialakítása - meseföldrajz
43-51
      Bevezetés
43
      A földrajz fogalma és tárgya
43-44
      A népmesék kapcsolatrendszerei
44
      Tér a népmesékben
44
      Természeti tér
45-47
      Társadalmi, gazdasági tér területi sajátosságai
47-48
      A társadalmi gazdasági tér az időben
48-49
      A vallási vonatkozások
49-50
      Infrastrukturális tér
50-51
      Krisztina Matesz: Forming a geographical spatial approach - geography taught through tales
51
Közlemények
52-76
   Köves Szilvia: Rajztanítási módszerek a 18-19. században a korszak művészeti irányzatainak tükrében
52-60
   Bodnár Gábor: Music teacher training in Hungary: Problems and Possible Solutions
61-67
   Húth József: Tanárképzés a Bologna-szerkezetben
68-76
Szemle
77-84
   Dezső Renáta Anna: „Tét az esély” - Korlátok és lehetőségek a közoktatásban - XVII. Baranyai Pedagógiai napok. Pécs, 2008. április 3-4.
77-80
   Szabó Edina: A Bárka Alapítvány
81-84
Könyvismertetések
85-90
   Galambos Attila: Barta Géza és Blahó Györgyi (szerk.): Globalizációs túlélőkönyv középiskolásoknak. (Budapest : Anthropolis Egyesület, 2007.)
85-87
   Pálfi Melinda: Feischmidt Margit - Nyíri Kristóf: Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolában (Budapest : Sík, 2006.)
87-89
   Török Zsófia: Orsolya Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Szerk. Bábosik István - Torgyik Judit. (Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2007.)
89-90
Kolofon
E számunk szerzői
Hátsó borító