Képzés és gyakorlat, 2. évf., 1. sz., 2004 (március) corvina logo

Szerkesztő: Deli István
További szerzők: Villant Györgyi; Herbert János; Balla Mária; Lajos Péter; Szabóné Gondos Piroska; Deli István; Nagy Nóra; Kiss Szilvia; Szabó György; Lakosné Makár Erika; Sajtosné Csendes Gyöngyi; Demeter Enikő; Siska Erika; Nanszákné Cserfalvi Ilona; Riez Ferenc; Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsa; Vajda Zsuzsa
Cím: Képzés és gyakorlat, 2. évf., 1. sz., 2004 (március)
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2004. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Köszöntő sorok / Impresszum
Tanulmányok, esszék
1-47
   Villant Györgyi: Az integráció a tanítóképzés rendszerében és az iskolai gyakorlatban
1-10
      Integráció és inklúzió (rövid értelmezés)
1-2
      Történeti előzmények - nemzetközi kitekintés
2-3
      A fogyatékos gyermekek törvényi jogai
3-4
      A „másság” fogalom és az esélyegyenlőség a pedagógus jelöltek és a gyakorló pedagógusok szemléletében
5-9
      Összegezve
9-10
      Irodalom
10
   Herbert János: Mi köze az 1-4. osztályban folyó oktatásnak a szakmunkásképzés egyes problémáihoz?
11-14
      Jegyzetek
14
   Balla Mária: Információs műveltség a felsőoktatásban
15-19
      Jegyzetek
19
   Lajos Péter: a dadogás kognitív terápiája (Frances Cook)
20-22
      Felhasznált irodalom
22
   Szabóné Gondos Piroska: A mentálhigiénés többlettudás jelentősége az óvodában és az iskolában
23-27
      A mentalhigiéné értelmezése
23-25
      Pedagógiai mentálhigiéné
25
      A mentálhigiénés többlettudás elemei
25-26
      Az óvoda és az iskola, mint mentálhigiénés intézmény
26-27
      Irodalom
27
   Deli István: Oktatás - kutatás - gyakorlat (Tények és vélemények a pedagógiai karon folyó tudományos munkáról)
28-41
      „Kerekasztal”
29-30
      Visszatekintés
30-32
      Tudományos élet a karon az utóbbi években
32-33
      A feltételekről
34-35
      Az oktatók mint a meglévő tudományos ismeretek felhasználói
35-37
      A tudományfejlesztő munka
37
      Néhány adat az utóbbi négy évből
37-39
      Összefoglalás, ajánlások
39-41
      Felhasznált források
41
   Nagy Nóra: A szociokulturálisan hátrányos helyzetű családok életmódja, igényszintje
42-47
Műhely
48-80
   Kiss Szilvia: A névtan tanításának néhány kérdése
48-52
      Mi a névtan? Melyek a céljai?
48-50
      Mire használható a névtan?
50-51
      Mire jó a névtan az anyanyelvi nevelésen kívül?
51-52
      Irodalom
52
   Szabó György: Kell-e számítógép az óvodába?
53-56
      Irodalom
56
   Lakosné Makár Erika: Informatika kerettantervi modul az általános iskolák 1-4. osztályai számára
57-64
      A sokoldalú fejlődés lehetősége
57-58
      A tantárgy tanításának célja (kerettanterv alapján)
58-59
      Követelmény
59-61
      Fejlesztési feladatok
61-64
   Sajtosné Csendes Gyöngyi: A funkcionális illiteráció Magyarországon
65-71
      1.1 A funkcionális illiteráció fogalma
65-71
         1. A funkcionális illiteráció kialakulásának okai
65-66
         2. A funkcionális illiteráció mint világjelenség
66
         3. Magyarországi helyzetkép
67-71
         4. Összegzés
71
         Bibliográfia
71
   Demeter Enikő: Taníts gondolkodni!
72-73
   Siska Erika: Lóterápia a pedagógiában
74-80
      Hippoterápia
75-76
      Gyógypedagógiai lovaglás
76-77
      Akadályozottak sportlovaglása
77-80
Vita
81-82
   Nanszákné Cserfalvi Ilona: Pedagógiai eljárások a roma tanulók nevelésében
81-82
Pályakép
83-85
   Riez Ferenc: Curriculum vitae: a Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézettől a megyeháza Íróasztaláig
83-85
Bemutatjuk
86-96
   Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsa: Százéves a kaposvári Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
86-96
Recenzió
97
   Vajda Zsuzsa: Szűcs Mariann: Esély vagy sorscsapás?
97
Tartalomjegyzék
98
Könyvajánló
Hátsó borító / Szerzők