Képzés és gyakorlat, 7. évf., 1-2. sz., 2009 corvina logo

Szerkesztők: Hajdicsné Varga Katalin; Forray R. Katalin; Kéri Katalin ; Nemesné Kis Szilvia; Bencéné Fekete Andrea; Kövérné Nagyházi Bernadett; Szücs Eszter Cecilia
További szerzők: Láng András; Holcsik Erzsébet; Martin László; Marton Melinda; Paku Áron; Molnár Gábor; Morvay-Sey Kata; Szécsi Tünde; Szinger Veronika; Barna Róbert; Honfi Vid; Belovári Anita; Bencéné Fekete Andrea; Béri Etelka; Gyenes Zsuzsa; H. Szabó Sára; Hajdicsné Varga Katalin; Escuderoata, Jaime Caiceo; Neszt Judit; Sajtosné Csendes Gyöngyi; Sebő Anita Szilvia; Szücs Eszter Cecilia; Iatcu, Tatiana
Cím: Képzés és gyakorlat, 7. évf., 1-2. sz., 2009
Alcím: A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2009. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Tartalom (Table of contens)
1-2
Tanulmányok
3-99
   Láng András-Holcsik Erzsébet: A pedagógiai kommunikáció újragondolása a mentalizáció tükrében
3-13
      A mentalizáció problémaköre, definíciója, fogalmi holdudvara
3-4
      A mentalizációs képességek fejlődése
4-6
      A sérült mentalizáció
6-7
      Mentalizáció és történetalkotás
7-8
      A történetek relevanciája a pedagógiai munkában
8-9
      A Gordon-modell és a mentalizáció
9-11
      Végkövetkeztetések
11-12
      Jegyzetek
12
      Láng, András-Holcsik, Erzsébet: Re-definition of pedagogical communication due to mentalization
13
   Martin László: Az énvédő mechanizmusok kutatásának főbb irányzatai napjainkban és kezdetei Sigmund Freud és Anna Freud munkáiban
14-30
      Sigmund Freud munkássága
14-18
      Anna Freud munkássága
18-25
      Irodalom
25-30
      Martin, László: Main streams of defence mechanisms nowadays and its origins in the work of Sigmund Freud and Anna Freud
30
   Marton Melinda-Paku Áron: Bologna-folyamat, hallgatói mobilitás, tandíj
31-49
      Bevezetés
31-32
      Bologna-folyamat rövid áttekintése
32-33
      Bologna és hallgatói mobilitás
34-38
         Külföldiek Magyarországon
34-35
         Magyarok külföldön
35
         Nemzetközi kitekintés-egy német kutatás eredményei
35-36
         A mobilitás egyéb típusai
36-38
      Bologna és a tandíj
38-39
      Tandíj
39-43
         Tandíj-rövid hazai történet
39-40
         A tandíj hatásai-érvek, ellenérvek
41-43
      A tandíj és a mobilitás kapcsolata
43-45
      Összegzés
45-47
      Jegyzetek
47-49
      Marton, Melinda-Paku, Áron: Bologna process, student mobilization, tuition fee
49
   Molnár Gábor: Maieutika és paideia. Szókratész, mint tehetséggondozó
50-63
      Szókratész, a bába
50-51
      Hüpolépszisz és intellektuális rítus
51-55
      A bábamesterség fortélyai
55-59
      A maieutika, mint a hüpoléptikus rítus szocializációja
59-60
      Jegyzetek
60-62
      Irodalom
62-63
      Molnár, Gábor: Maieutics and paideia. Socrates as a gifted educator
63
   Morvay-Sey, Kata: Martial Arts and Combat sports in Practice and in Curricula
64-80
      Introduction, aim of study
64-65
      Review of related literature
65-66
      Aims of study
66
      Hypothesis
66
      Methods
66-67
      Curricular changes in Combat sports and self-defence themes from 1998 till present
67-69
      Subjects
70
      Results
70-77
      Summary, recommendations
78
      References
79
      Morvai-Sey Kata: Harcművészet és küzdősport a gyakorlatban és a tantervekben
79-80
   Szécsi Tünde: Multikulturális gyermekirodalom az idegen nyelvi kompetenciák szolgálatában: Könyvek és tanítási stratégiák az Egyesült Államokban
81-90
      Kompetenciák fejlesztése multikulturális gyermekirodalommal
82-84
      A multikulturális gyermekirodalom kiválasztásának szempontjai
84-85
      Könyvek és tanítási stratégiák
85-88
         Kezdő nyelvtanulók
85-86
         Alapfokú nyelvtudást fejlesztők
86
         Kezdő-középfokú nyelvtudással rendelkezők
87-88
      Záró gondolatok
88-89
      Irodalom
89-90
      Szécsi, Tünde: Fostering second language competencies with multicultural children literature
90
   Szinger Veronika: Családi literációs programok
91-99
      Bevezető
91
      Az egyirányú kommunikációra építő családi literációs programok
92-96
         (1) Fizikai környezet
92-93
         (2) A gyermeknek szóló felolvasás pedagógiai jelentősége
93
         (3) Közös olvasás, szülő-gyermek interakciók
93-96
      A kétirányú kommunikációra építő családi literációs programok
97
      Befejezés
98
      Irodalom
98
      Szinger, Veronika: Family literacy programmes
99
Közlemények
100-211
   Barna, Róbert-Honfi, Vid: Courses on Information technology on correspondence Bachelor program for finance and accounting In Kaposvár University
100-105
      Introduction
100
      Spreadsheet management
101-103
         Special lessons
101-103
         Macros
103
      Database management
103-104
         Fundaments
103-104
         Automation of simple tasks
104
      Summary
104
      References
104
      Barna, Róbert-Honfi, Vid: A levelezős pénzügy és számvitel szakos hallgatók informatikai képzése a kaposvári egyetemen
105
   Belovári Anita: Konstrukció és rekonstrukció a népművelés történetében a két világháború között
106-113
      Jegyzetek
112-113
      Irodalom
113
      Belovári, Anita: Construction and reconstruction in the story of the adult education between the two world wars
113
   Bencéné Fekete Andrea: Lux Gyula és korának nyelvpedagógiája
114-121
      Lux Gyula módszertanának nyelvészeti forrásai
114-115
      A nyelvpedagógia mint diszciplína Lux korában
115-116
      Klebersberg Kunó és korának oktatáspolitikája
116-117
      Tantervelméleti változások az 1920-as években
117
      A „Kulturkunde” fogalmának értelmezése az idegennyelv-oktatásban
117-119
      Az „Arbeitskunde”-szemlélet alkalmazása az idegen nyelvi órákon
119
      Lux Gyula nyelvpedagógia elvei
119-120
      Jegyzetek
120-121
      Bencéné Fekete, Andrea: Gyula Lux and language pedagogy at his area
121
   Béri Etelka: Térvilág - világtér
122-130
      Irodalom
129
      Béri, Etelka: The world as space-space as world
130
   Gyenes Zsuzsa: A mese mint az egyik leghatékonyabb nevelési eszköz
131-140
      A mesék [1] szerepe az ember(iség) életében
131-132
      Mesék a család életében
132
      Mesék a gyerek életében
132
      Mesés gyerekkor avagy „mesekor” [4] (3/4/5-8 éves kor)
132-137
         Mesék a „mesekor” előtt (0-4 kor)
136-137
         Mesék a „mesekor” után (8-12 éves kor)
137
      Összefoglalás
137-140
         Cseresznyemese
138
         Récemama
138-139
         Jegyzetek
140
      Gyenes, Zsuzsa: Fairy tale as one of the most effective educational tool
140
   H. Szabó Sára: Auguste Comte filozófiájának hatása Pauler Ákos pedagógiai nézeteire
141-147
      Jegyzetek
146-147
      H. Szabó, Sára: The influence of Auguste Comte's philosophy in the pedagogy of Ákos Pauler
147
   Hajdicsné Varga, Katalin: E-learning - teaching and learning with web 2.0 equipments
148-155
      Teaching in the IT society
148-149
      Learning in Tenegen postgraduate teacher-training course
149-151
         First module: TC01-E-learning
149-150
         Second module: TC02-Network learning
150-151
         Third module: TC03-IKT equipments in teaching (from synopsys to e-learning material)
151
      Summary
151
      References
151
      „Administration and office- aims, excersises, equipments” office communication to develop e-learning material
152-155
         1. General data
152
         2. Introduction
152
         3. Learning aims
152
         4. Competencies
153
         5. Chapters
153
         6. Excersises and activities of students
153
         7. Methods of evaluation
[154]
         8. Period of the module and estimated duration
[154]
         9. Terms of entrance, needed pre-studies
[154]
         10. Learning management
[154]
         11. Syllabus
[154]-155
         13. Other
155
      Hajdicsné Varga Hajnalka: E-learning: tanulás és tanítás web 2.0 eszközökkel
155
   Jaime Caiceo Escudero: Principales elementos de modernización del sistema educativo con la vuelta a la democracia en Chile
156-166
      Introducción
156-158
      II.-Elementos de la Reforma Educacional en los Gobiernos de la Concertación
158-163
      Conclusiones
163
      Jegyzetek
163-165
      Jaime Caiceo Escudero: Main modernization elements of the educational system with the return of democracy in Chile
165-166
      Jaime Caicea Escudero: Modernizációs folyamatok Chile oktatási rendszerében a demokrácia visszatérése után
166
   Neszt Judit: A gazdasági szaktanítóképzés 100 éves jubileuma
167-174
      A gazdasági tanítóképzők helye a magyar középfokú képzés rendszerében
168
      A gazdasági ismeretek oktatásának kezdetei, történeti alakulása
168-169
      A gazdasági tanítóképzők
169-173
      Irodalom
173-174
      Neszt, Judit: Centenary of economical teacher training
174
   Sajtosné Csendes Gyöngyi: Milyen a jó olvasókönyv? - Az olvasókönyv-választás dilemmái
175-187
      Milyen a jó elsős tankönyvcsalád?
175-176
      Az olvasási képesség kialakulása
176
      Az olvasás tanulásának előzményei, kognitív előfeltételei
176-177
      Az olvasás megtanulásának folyamata
177
      Mire alapozhat az ábécéskönyv?
178
      Az olvasástanulás idegfiziológiai alapjai
178
      Az ABC-ház
178-179
      Hangtanítás, betűtanítás
179-181
      Az összeolvasás tanítása
181-182
      Szótagolás
182-183
      A folyamatos olvasástól a szövegértő olvasásig
183-185
      Összegzés
185-186
      Irodalom
186-187
      Sajtosné Csendes, Gyöngyi: What makes a good reading book?-dilemma in choosing a reader book
187
   Sebő Anita Szilvia: Tizenkét évesek barátkozási szokásai és baráti kapcsolatai az iskola tükrében
188-198
      A kutatás
188-189
      A diákok és barátkozási szokások
189-190
      Barátságfogalom
190-192
      Az osztályközösségek
192-197
      Összefoglalás
197
      Irodalom
197-198
      Sebő, Anita Szilvia: The way of making friendships and the friendships of the 12-year-old pupils in school
198
   Szűcs, Eszter Cecilia: Exploitation of our foreign language knowledge on spot - Survey among Hungarian citizens living in Cork, Ireland-
199-206
      Introduction
199-200
      Language knowledge of the Hungarian
200-201
      Foreign language learning in school system
201-203
      Participants and method of the survey
203
      The aim of the survey
203-204
      Results
204-205
      Deductions
205
      Conclusion
205
      Jegyzetek
205-206
      Szücs Eszter Cecilia: Nyelvismeretünk hasznosítása célnyelvi országban-felmérés Írországi magyar munkavállalók körében Corkban-
206
   Tatiana Iatcu: Approaches to phrasal verbs in romanian environment
207-211
      What phrasal verbs are
207
      A short history of their use in books and textbooks
208-209
      Ways of teaching phrasal verbs
210-211
      Conclusion
211
      References
211
      Iatcu, Tatiana: A frazális igék megjelenése román környezetben
211
Könyvismertetés
212-214
   Madarász Tibor: Barakonyi Károly (szerk.) (2009): Bologna „Hungaricum”. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.
212-214
Szemle
215-240
   Országos siker
215
   Kaposvári egyetemi hallgatók sikere a Pető József Országos Számítástechnikai Emlékversenyen
215-240
E számunk szerzői/Kolofon
Hátsó borító