Képzés és gyakorlat, 8. évf., 2. sz., 2010 corvina logo

Szerkesztő: Hajdicsné Varga Katalin
További szerzők: Forray R. Katalin; Kozma Tamás; Jávorszky Edit; Szabóné Mojzes Angelika; Vörös Klára; Bucsy Gellértné; Haász Sándor; Háber Hajnalka Mária; József István; Katona László; Petrás Györgyi; Belovári Anita; Hajdicsné Varga Katalin; Nagyházi Bernadette; Szücs Eszter Cecilia; Kisné Bernhardt Renáta; Kissné Zsámboki Réka
Cím: Képzés és gyakorlat, 8. évf., 2. sz., 2010
Alcím: Training & Practice : A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2010. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-63
   Forray R. Katalin-Kozma Tamás: Társadalmi egyenlőség vagy kulturális identitás? - A cigány/roma oktatáspolitika dilemmái
3-21
      Cigány/roma közösségek Európában
3-6
      Cigány/roma közösségek Kelet-Közép-Európában
6-15
      Kormányzati politikák
16-20
         Mi a „kormányzati politika”?
16
         Cigány/roma kormányzati politikák
16-17
         A kormányzati politikák összevetése
17-20
      Megjegyzés
20
      Irodalom
20-21
   Jávorszky Edit: Az időskor „fejlődéspszichológiája” a modern szépirodalom tükrében
23-35
      1. Bevezetés-a téma aktualitása
23-25
         1.1. Úton az öregség felé
24-25
      2. Az időskor pszichológiája, fejlődési feladatai
25-33
         2.1. Az öregedés testi tünetei
25-28
         2.2. Fontos életkori sajátosságok (én-integritás, bölcsesség)
28-33
      3. Összegzés
34
      Irodalom
35
   Szabóné Mojzes Angelika: A Historical Overview of Western European Higher Education — Past Developments, Twentieth Century Reforms and Contemporary Challenges
37-47
      Introduction: Conceptual Background
37
      Past Educational Developments
38-39
         From the Middle Ages to the twentieth century
38-39
      Twentieth Century Reforms
39-43
         School reform shifts
39-40
         The question of control
40-41
         Towards a European education
41-42
         Effects of compulsory schooling
42-43
      Contemporary Challenges
44-46
         Milestones of tertiary education development
44
         Issues that need to be addressed
44-46
      Summary
46-47
      Literature
47
      Szabóné Mojzes Angelika: A nyugat-európai felsőoktatás történeti áttekintése-A kezdetek, 20.századi reformok és mai kihívások
47
   Vörös Klára: Ahogy a könyvtár fogalmát megalkotjuk, ahogy értelmezzük
49-63
      1. Viszonyulásaink a könyvtár szóhoz
49-50
      2. A könyvtár szó etimológiája
50-51
         2.1. Szóösszetételek, nyelvi változatok
50-51
         2.2. Kollektív képek, szimbolikus tartalmak
51
      3. A könyvtár, mint fogalom
52-62
         3.1 Lényegi ismertetőjelek
52-54
            3.1.1. A kérdés vizsgálati megközelítése
53-54
               A vizsgálat tárgya
53
               Hipotézis
53
               A vizsgálat elemzése
53-54
               Következtetések
54
         3.2. A könyvtár meghatározó tulajdonságai
54-59
            3.2.1. A kérdés vizsgálati megközelítése
55-57
               A vizsgálat menete
55
               A vizsgálat eredményeinek értékelése
55-57
            Következtetések
57-59
         3.3. A könyvtárfogalom a prototípusmodellben
59-62
            3.3.1. A kérdés vizsgálati megközelítése
60-62
               Hipotézisek
60
               Az eredmények ismertetése
60-61
               Értékelés
61-62
      4. Záró gondolatok
62
      Jegyzetek
63
      Irodalom
63
Képzés és gyakorlat
65-119
   Bucsy Gellértné: A bölcsődés gyermekek mozgásfejlődését befolyásoló pedagógiai hatások vizsgálata
65-74
      Bevezetés
65-66
      Anyag és módszer
67-68
         A vizsgálat hipotézisei
67
         A vizsgálat mintája
67-68
         A vizsgálat módszerei
68
      A vizsgálat eredményei
68-73
         A bölcsődei testnevelés személyi feltételei
68-70
         A bölcsődei testnevelés tartalma
70-72
         A szülők véleménye a bölcsődei testnevelésről
72-73
      Összefgolalás
73-74
      Irodalom
74
   Haász Sándor: Élménykeresés a szociális professzióban
75-83
      1. Élményközpontú szociális esetmunkamodell
77-81
         1.1. A változást a segítő kapcsolatban rejlő individuális élmények multiplikálják
77-78
         1.2. „Élménybank”, mint individuális reprezentáció, a segítő kapcsolatokat átható (többnyire első- és másodrendű) intencionális változó
78
         1.3. A modell szerkezeti alapját képező intencionális fókuszpontok
78
         1.4. Az intencionális alrendszerek 5 szintje a segítő kapcsolatok kommunikatív szituációiban
78-80
            1.4.1. Az intencionális alrendszerek a fókuszpontok meghatározásával
79-80
         1.5. Reflexivitás (ön- és viselkedési reflexiók), amely új gondolkodási és viselkedési minták kialakítására ösztönöz a segítő kapcsolatban (pl. sztereotípiák, predikciók feloldása)
80
         1.6. A modell stratégiai szerkezetét alkotó reflexív kérdések szerepe és formái
80-81
            1.6.1. Alkalmazott kérdések
80-81
            1.6.2. Viselkedési és önreflexiók állítások formájában
81
      2. Kognitív térkép
81-83
         2.1. Hogyan készíthetünk jó kommunikációs tervet?
82-83
      Jegyzetek
83
      Irodalom
83
   Háber Hajnalka Mária: A kompetenciakészlet szükségessége a felsőoktatásban/felnőttképzésben - Egy pályakövetés eredményei
85-94
      1. Problémafelvetés
85-87
         1.1. Kompetenciafejlesztés
85
         1.2. Kompetenciakészlet és az oktatás kapcsolata
85-86
         1.3. Gyakorlatorientáltság és munkaerőpiac
86
         1.4. Korszerűsítési törekvések, kihívások
86-87
      2. A megoldási alternatívák elmélete
87-89
         2.1. Kölcsönös kommunikáció
87
         2.2. Szabályozás
87
         2.3. A motiváció forrása, a befektetés megtérülése
87-88
         2.4. Kompetencia alapú elemzés
88-89
      3. A gyakorlati megvalósulás
89-92
         3.1. Pályakövetés, mint lehetséges alternatíva
89
         3.2. A minta bemutatása
89-90
         3.3. Munkapiac és oktatás, kapcsolódási pontok
90-92
      4. Összefoglalás
92-93
      Jegyzetek
93-94
      Irodalom
94
   József István: A csecsemő és a kisgyermek erkölcsi fejlődése
95-101
      Irodalom
101
   Katona László: Az alkalmazott színházi tevékenységformák és az Y generáció
103-110
      Az Y generáció
103-105
      Az alkalmazott színház, mint a szocializációt elősegítő tevékenység
105-106
      A kutatás
106-108
      Eredmények
109
      Konklúzió
109-110
      Irodalom
110
   Petrás Györgyi: A sajátos nevelési igényű tanulók jogszabályok által biztosított lehetőségei a közoktatásban
111-119
      Irodalom
119
Szemle: Konferencia-beszámolók
121-137
   Belovári Anita: A felnőttképzés perspektívái - Nemzetközi Konferencia
121-123
   Hajdicsné Varga Katalin: „E-learning módszerek a hazai iskolák gyakorlatában” szakmai konferencia, Pécs, 2010. október 1-2.
125-129
   Nagyházi Bernadette: I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia Kaposvár, 2010. október 8.
131-134
   Szűcs Eszter Cecília: Korszerű Módszertani kihívások-Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar IV. Tudományos Konferenciája (2010. szeptember 23-25.)
135-137
Könyvismertetés
139-145
   Kisné Bernhardt Renáta: Linda Metcalf (2008)
139-142
      Irodalom
142
   Kissné Zsámboki Réka: Tengerdi Antal—Varga László (szerk.) (2009)
142-145
Table of contents
147-151
Kolofon
Hátsó borító