Képzés és gyakorlat, 5. évf., 1. sz., 2007 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Fehér Katalin; Szávai Ferenc; Kereszty Orsolya; Patyi Gábor; Varga László; Szőke-Milinte Enikő; Arapovics Mária; Katona György; Galgóczy Anna; Baráth László; Benčuriková, L'ubomíra; Fáyné Dombi Alice; Fodor László
Cím: Képzés és gyakorlat, 5. évf., 1. sz., 2007
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2007. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalomjegyzék
1-2
Fehér Katalin: Beköszöntő
3
Tanulmányok
5-82
   Szávai Ferenc: A szakképzés szerepe a mezőgazdaság modernizációjában
5-19
      A humán tőke, szakképzés és a mezőgazdaság modernizációja
8-10
      Az állam szerepe a szakképzésben, a szakképzés a mezőgazdaság modernizációjában
10-13
      A magyar mezőgazdasági szakképzés korai szakasza
13-14
      Az európai felsőfokú képzés színterei
15-16
      A mezőgazdasági elitképzés: a gazdasági akadémiák
16-18
      Ferenc Szávai: The role of professional training in the agricultural modernization
19
   Kereszty Orsolya: Vision and debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919)
20-33
      Nemzeti nőnevelés (Nationale Female Education) (1879-1919)
20-22
      Women's secondary education in NN
22-32
      Conclusion
32
      Orsolya Kereszty: Vision and debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (NN) (1879-1919)
33
   Patyi Gábor: A 19-20. század fordulóján Bécsben tanuló magyarországi diákok társadalmi háttere, előtanulmányai
34-47
      Származási helyek
38
      Felekezeti megoszlás
39-40
      A hallgatók anyanyelvi megoszlása
40-42
      Társadalmi rétegződés
43-45
      Középiskolai és egyetemi előtanulmányok
45-46
      Gábor Patyi: The social background and preliminary studies of students from hungary studying in Vienna at the turn of the 19™ and 20th century
47
   Varga László: Wohlmuth József tanfelügyelői munkássága a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegyében
48-59
      Tanfelügyelet az egyházmegyében az első világháború utáni években
49-53
      Wohlmuth József tanfelügyelői munkássága (1922-1931)
53-59
      László Varga: József Wohlmuth as school inspector in the Pannonhalma Saint Benedict Order
59
   Szőke-Milinte Enikő: A pedagógiai viszony dialógus természete
60-70
      A pedagógiai viszony, mint kommunikációs viszony
60-61
      A pedagógiai helyzet, mint személyközi kommunikációs helyzet struktúrája és dinamikája
61-66
      A tanítás-tanulás dialógustermészete
67-70
      Enikő Szőke-Milinte: The dialogue character of pedagogical relation
70
   Arapovics Mária: Az elbeszélt történelem (oral history) lehetőségei az andragógia oktatásában
71-82
      Mária Arapovics: The opportunities of introducing oral history into the curriculum of andragogy studies
82
Közlemények
83-136
   Katona György: The use of digital materials for instruction in sport topics at the University of West Hungary
83-91
      Preliminary survay of the student body
83-84
      Results
84
      Conclusions
85
      Digitalizing the Instruction Materials
85-87
      Quality control
87-88
         Methods
87
         Results
88
         Conclusions
88
      Educational Experiment
89-91
         Methods
89
         Results
89
         Conclusions
89-90
         Discussion
91
   Galgóczy Anna: Az értelmileg akadályozott emberek interakcióinak kommunikációelméleti megközelítése
92-103
      A kommunikációs kompetenciáról, illetve a kommunikátor életvilágáról
93-95
      Az értelmileg akadályozott kommunikátor kommunikációs szükséglete
95-97
      A kommunikátum percepciójának specifikumai értelmileg akadályozott személyeknél
97-98
      A személyközi kommunikáció kódjai
98
      A személyközi kommunikáció sztituációinak jellegzetességei értelmi akadályozottság esetén
98-99
      A személyközi kommunikáció dinamikájának jellegzetességei az értelmileg akadályozott embereknél
99-100
      Stratégiák a személyközi kommunikációban
101-102
      A stratégiák témavariáns megközelítése
102-103
   Baráth László - Benčuriková L'ubomíra - Viczay Ildikó: Óvodás korú gyermekek statikus egyensúlyérzékelésének színvonala egy vizsgálat tükrében
104-110
   Fehér Katalin: A Bell-Lancaster-módszer népszerűsítése a magyar sajtóban
111-120
   Dombi Alice: Rill József, kora aktuális pedagógiai kérdéseiről a Magyar Paedagogiai Szemle hasábjain
121-126
   Fodor László: Felméri Lajos pedagógiai munkásságáról
127-136
Szemle
137-139
   Kereszty Orsolya: Konferencia a nemek esélyegyenlőtlenségéről a matematika tanításában és tanulásában
137-139
Könyvismertetések
140-151
   Kereszty Orsolya - Pető Andrea és Berteke Waaldijk szerk.: Teaching with Memories. European Women’s Histories Galway: Women’s Studies Centre, 2006.
140-143
   Horváthné Tóth Ildikó - Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar Andragógiai Füzetek 1. (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2006)
143-144
   Kovács Zsuzsa - Szőke-Milinte Enikő: Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség (Budapest: OPKM, 2006)
145-147
   Kókay György - Fehér Katalin: „Neveljünk polgárokat!” Nyilvánosság és nevelés a reformkorban (Budapest: OPKM, 2006)
147-151
Kolofon
E számunk szerzői
Hátsó borító