Képzés és gyakorlat, 2. évf., 2. sz., 2004 (október) corvina logo

Szerkesztő: Deli István
További szerzők: Richterné Somlyai Mónika; Suskovics Csilla; Bárdossy Ildikó; József István; Kontra József; Nemesné Kiss Szilvia; Klingné Takács Anna; Tóth Istvánné; Vajda Zsuzsa; H. Szabó Sára; Mórocz Anikó; Szűcs Tibor
Cím: Képzés és gyakorlat, 2. évf., 2. sz., 2004 (október)
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2004. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
In memoriam / Impresszum
Tanulmányok, esszék
1-40
   Richterné Somlyai Mónika: A gyakorlatvezetők szerepe a hallgatók képzésében
1-10
      A téma indoklása
2-3
      A vizsgálat hipotézisei
3
      A vizsgálat során alkalmazott módszerek
3-4
      A vizsgálat
5-9
      Következtetések
9-10
      A 2003/2004-es tanév végén
10
   Suskovics Csilla: Somogy megyei növekedésvizsgálat
11-26
      Anyag és módszer
11-12
      Vizsgálati eredmények
12-25
      Összefoglalás
25
      Irodalom
25-26
   Bárdossy Ildikó: A mentális folyamatok modellezése mint a metakognitív tanulás segítésének egyik lehetősége
27-33
      Jegyzetek
32-33
   József István: Pszichológus az iskolában
34-37
      Hivatkozások / Felhasznált irodalom
37
   Kontra József: Példa Galois-gráfok alkalmazására az értékelés területén
38-40
Műhely
41-61
   Nemesné Kiss Szilvia: A tájnyelvről másként
41-46
      1. Néhány alapfogalom
41-42
      2. A nyelvjárások szerepe
42-43
      3. A tájnyelvek és az iskola
43
      4. Mit tehetünk az iskolai oktatásban?
43-45
      5. Mi a tájnyelvek hozadéka a köznyelv számára?
45
      6. Összegzésképpen a következők mondhatóak el
45-46
      Felhasznált irodalom / Jegyzetek
46
   Klingné Takács Anna: Természetes?
47-50
   Tóth Istvánné: Nyelvi hátrányok - iskolai kudarcok I. rész - Prefer-teszt
51-55
   József István: Az önismereti csoportmunka helye és szerepe a pedagógusképzésben
56-57
      Hivatkozások / Irodalomjegyzék
57
   Vajda Zsuzsa: Integráció, inklúzió a magyar iskolarendszerben I.
58-61
      Integráció
59-61
      Újra körzetesítünk?
61
Vita
62-63
   Folyóiratunk szerkesztőségének felhívása
62-63
   H. Szabó Sára: Az idegen nyelvek oktatásáról
63
Pályaképek
64-74
   Mórocz Anikó: Iskolapadtól a katedráig (Tapasztalatok, tanulságok I—II. dr. Gimesi Mihályné docenssel és Tóth Istvánné adjunktussal készült interjú)
64-74
      A rajzórák lehetőségei - És ami hiányzik a képből
64-69
      A fészekmeleg iskolák emléke avagy a pedagógusképzés belső hitele és külső zavarai
69-74
Híreink
75-77
   Szűcs Tibor: „Miért is írta Babits a Jónás könyvét?”
76-77
Tartalomjegyzék
78
Könyv ajánló
Hátsó borító / Szerzők