Képzés és gyakorlat, 6. évf., 2-3. sz., 2008 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Kaldau Diana; Verőné Jámbor Noémi; Simon István; Bucsy Gellértné; Szilvási Zsuzsanna; Kenesei Éva; Stohl Róbert; Ekler Gergely; Haász Sándor; Maksay Klára; Kálnay Vanda; Benčuriková, L'ubomíra; Medeková, Helena; Dezső Renáta Anna; Szarka Emese; Fodor László; Balázsovics Mónika; Maár Tiborné; Török András
Cím: Képzés és gyakorlat, 6. évf., 2-3. sz., 2008
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2008. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-83
   Kaldau Diana: Az egészségtan iskolai oktatásának szerepe és helye a neveléstudományban (1870-1995)
3-19
      Az egészségnevelés fogalma és helye a tudományok rendszerében
3-5
      Az egészség fogalma, az egészséget meghatározó tényezők
5-7
      Egészségmagatartás-egészségkultúra
7-8
      Az egészségtan, mint tantárgy, történeti áttekintés
8-10
      A századforduló után
10-11
      A két világháború között
11-13
      A II. világháború utáni időszak
13-15
      A „rendszerváltás” és a Nemzeti Alaptanterv
15-16
      Módszertani elemek
16
      Egészségnevelés, egészségvédelem a tanórákon
17
      Összegzés
17-18
      Kaldau Diana: The role and place of school health education in pedagogy (1870-1995)
19
   Verőné Jámbor Noémi: Fiatalok véleménye és tájékozottsága a prostitúció és az emberkereskedelem kérdésében
20-35
      Bevezetés
20
      A prostitúció társadalmi megítélése
21-22
      A prostitúcíó, mint társadalmi konfliktus
22-23
      Miért kiemelten veszélyezetetettek ezek a fiatalok a prostitúcíó és emberkereskedelem tekintetében?
23-25
      Fókuszcsoportos beszélgetések
25
      A prostitúció és az emberkereskedelem társadalmi vonatkozásai
25-29
      A prostitúció és emberkereskedelem jogi vonatkozásai
29-32
      A prostitúció és emberkereskedelem egészségügyi vonatkozásai
32-33
      A prostitúció és emberkereskedelem migrációs vonatkozásai
33-34
      Összegzés
34
      Verőné Jámbor Noémi: Young people's awarness and oppinion in relation to prostitution and human trafficking
35
   Simon István - Bucsy Gellértné: Az úszás cél- és feladatrendszerének változása napjaink társadalmi elvárásainak tükrében
36-44
      Bevezetés
36-37
      Rekreációs úszás, gyógyúszás fogalma
37-40
      A rekreációs úszás és a gyógyúszás célja, feladata
40-43
      Összegzés
43
      Simon István - Bucsy Gellértné: Changes of aim and objective system of swimming in the view of requirements of today's society - New aims, objectives and concepts (Recreation and adaptation swimming)
43-44
   Szilvási Zsuzsanna: A bevándorlók nyelvoktatásának intézményi keretei Norvégiában
45-56
      Bevezetés
45
      A Norvégiába érkező modern kori bevándorlók származása, motivációja
45-46
      A norvég kormány bevándorlási politikája
46-47
      A felnőtt bevándorlók integrálása a nyelvoktatás segítségével
48
      A bevándorlók gyermekeinek integrálása az oktatás és integrálás segítségével
48
      Óvodai nyelvi fejlesztés
49
      Általános iskolai nyelvoktatás
49-50
      Példák a kulturális sokszínűségre norvégiai iskolákban
50-51
      Középiskolai oktatás
51-52
      Felsőfokú tanulmányok
52-53
      A bevándorló közösségek kulturális szervezetei
53
      Magyar bevándorlók Norvégiában
53-54
      Iskolai anyanyelvtanulás Norvégiában
54-55
      Összegzés
55-56
      Zsuzsanna Szilvási: The institutional framework for language teaching of immigrants in Norway
56
   Kenesei Éva: A hallgatók véleménye felkészítésükről
57-83
      A kaposvári tanítóképzés rövid történeti áttekintése
57-58
      A főiskolai zenei képzés sajátosságai
58-61
      A végzős hallgatók zenei felkészítéséről
61-62
      A zenei képzés értéklése a hallgatók önfejlődése szempontjából
62-66
      A tanítás szempontjából hasznos ismeretek tanulása
66-67
      Hallgatói felkészítés a tanítói tevékenység gyakorlása szempontjából
68-71
      A tanítási órához kapott felkészítés
71
      A zenei képzése pozitív és negatív tapasztalatairól
72-74
      Összefüggés a képzés hallgatók önfejlődését támogató hatása és a tanítói tevékenység gyakorlására való felkészítés között
74-79
      Összefoglalás
80-82
      Éva Kenesei: The opinion of students on their education
83
Közlemények
84-154
   Stohl Róbert: Adatok Festetics László korai neveltetéséhez
84-87
   Ekler Gergely: A magyar felsőoktatás viszonyulási pontjai a rendszerváltozás után
88-100
   Haász Sándor: A szociális esetmunka kommunikatív tere
101-109
   Maksay Klára: Az oktatás, mint az európai foglalkoztatáspolitika stratégiai dimenziója
110-117
   Kálnay Vanda: A tréning szerepe a felnőttképzésben
118-125
   Benčuriková L´ubomíra - Medeková Helena: Óvodás korú gyermekek vízhez szoktatása egy vizsgálat tükrében
126-134
   Dezső Renáta Anna: Kísérletek a dél-dunántúli roma/cigány népesség középfokú oktatásának előremozdítására
135-143
   Szarka Emese: A Bahá’í vallási mozgalom kialakulása, hatásmechanizmusa és pedagógiai konzekvenciái - a MESÉD projekt
144-154
Szemle
155-164
   Fodor László: Óvónők továbbképzése az erdélyi Szovátán - A 16. Bolyai Nyári Akadémia Óvodapedagógiai szekciója
155-156
   Balázsovics Mónika: „A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban” - A Debreceni Tudományegyetem Felsőoktatás-Kutató és -Fejlesztő Központja CHERD, 2008. június 24.
157-158
   Dezső Renáta Anna: VANDA - VállAlkozó Nők, Dolgozó Anyák az „Otthon a vállalkozás világában” című távoktatási program nyitókonferenciája. Budapest, 2008. április 30.
159-160
   Dezső Renáta Anna: „Tét az esély” - Korlátok és lehetőségek a közoktatásban - XVII. Baranyai Pedagógiai Napok Pécs, 2008. április 3-4.
161-164
Könyvismertetések
165-171
   Balázsovics Mónika: Forray R. Katalin (szerk.): Society and Lifeystale - Hungarian Roma and Gypsy communities - magyarországi cigány/roma közösségek, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológiai és Nevelésszociológiai Tanszék, Pécs, 2008.
165-167
   Maár Tiborné: Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia (Szeged : Mozaik Kiadó, 2007.)
167-169
   Török András: Buda Mariann: Tehetünk ellene? - A gyermeki agresszió - (Budapest : Dinasztia Tankönyvkiadó, 2005.)
169-171
Kolofon
E számunk szerzői
Hátsó borító