Nemzeti Nőnevelés 1880. 1. évf., 10. füzet (október) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Péterfy Sándor; Kerékgyártó Elek; Bein Károly; Fischbach Frigyes; Kasztner Janka; n.; Gerando Antonia, de
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1880. 1. évf., 10. füzet (október)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1880.

coverimage Ősidők óta köztudomású dolog, hogy csak egészséges testben lakhatik ép lélek. De azért még ma sem teszünk eleget ezen kétségbe vonhatatlan igazság követelményeinek; sőt ellenkezőleg, minden lépten-nyomon az ellenkezőjét teszszük annak, a mit tőlünk, nevelőktől a növendekek egészségügye megkövetelne. A mai iskolai élet, a midőn a szellemet nevelné, megrontójává lesz a testi épségnek. Nézzük csak meg minő épek, minő egészségesek rendszerint a gyermekek, mielőtt az iskolába küldenék őket és kisérjük figyelemmel, minő változásokon mennek keresztül az egészségtől duzza-dozó, üde színű gyermekek az iskolai élet hatása folytán! Egytől -egyig fölveszik csakhamar az úgynevezett iskolai szint, a mely épen nem az egészségnek a jele. Milyen színben vannak a gyermekek rendszerint a tanév elején és milyenek annak leteltével! Mi okozza ezen aggasztó változást? Az iskolai élet. E tényt kétségbe vonnunk nem lehet s megdöbbentőleg komoly következményeivel számolnunk kell. — Mi történik, ha a mindinkább elterjedő rendes iskoláztatás folytán a nemzet ifjúságának egészségi állapota meggyengül; mi lesz nemzetünkből, ha leányiskoláink, míg a szellemet fejlesztenék, megrabolják a leendő anyákat épségüktől, az államot legdrágább vagyonától, a nép egészségétől ? — Fölér-e azon haszon, melyet az általános iskolázás a nemzetnek nyújt, ama veszedelemmel, mely abból származik, hogy a mai iskola megrontja a növendékek testi épségét'? Mit ér a világ minden tudománya a testileg elsatnyuló nép kezében ? Mit ér elvégre az iskola mai sikere is, ha csak ép testben lakhatik erős lélek ? Mit kell tennünk, hogy az iskolai élet ne legyen a testi épség megrontója, a nemzet legnagyobb veszedelmének forrása ? Nem szabad elhanyagolnunk a testi nevelést. A mai iskolák nagyobb részében legelső sorban azért megy a növendékek testi jóléte tönkre, mivel azokban nincs jó, nincs elegendő, egészséges levegő. Jó és elegendő levegőt nyújtson az iskola a növendékeknek ez az első féltétele a testi nevelésnek leányiskoláink-körében is. Mit tehetünk mi arra nézve, hogy iskoláink ezen követelésnek megfeleljenek ? Eleget ugyan nem; mivel nem mi építtetjük az iskolákat s nem mi hagyjuk azok tervezetét helyben s a létező rossz épületeket sem mi zárathatjuk be s nem emeltethetünk helyettük alkalmas helyen czélszerűebbeket; de azért mégis tehetünk valamit, sőt talán sokat is arra nézve, hogy e mai tűrhetetlen állapot javuljon. Gondoskodjunk arról, hogy a szülők s az iskola közvetlen felügyeletével megbízott hatóságok tagjai meggyőződjenek arról, hogy mily veszedelmes a növendékek testi jólétére nézve a rossz levegő, s hogy jelenleg az iskolában csakugyan ilyen káros hatású levegőt kell a tanítványoknak szívniok. — E feladatot megoldhatjuk : 1-ször ha iskoláinkban a levegő tárgyalása alkalmával bővebben kiterjeszkedünk azon kérdés taglalásába, hogy minő levegő hat jól az emberi szervezetre, s hogy mily káros az egészségre a rossz levegőnek beszívása; 2-szor ha gyakrabban hangoztatjuk a szülők előtt nemcsak rövid megjegyzésekben, hanem alkalomszerű felolvasásokban is a jó levegő jelentőségét az egészségre nézve.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék