Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 10. füzet (deczember) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Szuppán Vilmos; Paulovits Károly; B. Barkóczy Dömök Antónia; Hadzslinszky Gusztáv
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 10. füzet (deczember)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1895.

coverimage Dr. Wassics Gyula neve korszakot alkot hazai nőnevelésünk történetében. Amiről a közeljövőben senki álmodni sem mert: közoktatási miniszterünk nagylelkű elhatározása folytán ténynyé vált: király 0 Felsége megadta az engedélyt arra, hogy a magyar nők itt e hazában az egyetemet látogassák s a tanári, orvosi és gyógyszerészi pályára készüljenek. Az a miniszter, kit minisztersége első napjaiban a nőnevelés kérdései iránt való közönyösséggel vádoltak, mivel a magyar képviselőházban 1895 január 24-én elmondott programmbeszédében a nőnevelés ügyéről nem emlékezett meg: a nőnevelés ügyét egy századdal vitte előbbre s az összes magyar nők hálájára tette magát érdemessé. Nagy és merész volt a lépés, melylyel az egyetem kapuit a nők előtt megnyitotta; de nem lepte meg azokat, kik Wlassicsot ismerik, kik figyelemmel kisérték összes kulturális intézményeink fejlesztése, javítása és újjáalakítása érdekében minisztersége ideje óta kifejtett páratlan erélyét. Érdekli minden, legyen az nagy vagy kicsiny, a mi a nemzeti közművelődés javára válliatik, és ez az érdeklődés nála egy jelentőségű a tettel. Nem egy-egy kedvencz eszmét akar keresztül vinni, egy-egy intézményt dédelgetni; minden téren és minden eszközzel használni kíván a hazának, a nemzeti míveltség fejlődésének, a nemzeti jólét emelésének. Megnyitja a nőknek az egyetem kapuit, nem a félszeg nőeman-czipaezió eszméitől sarkalva; de mert emelni akarja a haza javára értékesíthető női munkaerő becsét. Ő, ki saját szavai szerint «a munka küzdelmei között»fejlődött, ismeri a munkának nemesítő, felemelő hatását az egyénre: ismeri a munkának befolyását a nemzet anyagi és erkölcsi jólétére. Ezért tágítja a nők munkakörét. Látja, hogy a tanulni vágyó, törekvő fiatal női nemzedék esengve tekint szét módot és alkalmat keresve a továbbtanulásra. Éles Ítélő ereje hamar felismeri, hogy a tanítónőképző intézetek ajtaján felvételért kopogtató ifjú sereg nem minden tagját hatja át a tanítói hivatás iránt való szent lelkesedés; sokat a kényszer visz oda, mert alig van más pálya, a melyet az intelligens családok leányai kenyér-keresetül választhatnának. Wlassics megadja a lehetőséget nekik arra, hogy más pályán is hasznos tevékenységet fejthessenek ki. Lehetnek orvosok, gyógyszerészek. És a tanítónők állását is emeli. Mélyebbre ható, tudományos képzettséget szerezhetnek ezután maguknak azok, kik hivatás szeretetből lettek tanítónőkké, nagy hasznára azon nőnevelő intézeteknek, melyekben fontos nevelői hatásukat megfelelő képzettség által tehetik még áldásosabbá.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék