Nemzeti Nőnevelés 1884. 5. évf., 10. füzet (deczember) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: De Gerando Antonina; Pásthy Károly; Bukó Kálmán; Daday Jenő; Komáromy Lajos; Szigethy Karolina; Radnai Bella; Gúta József; Zirzen Janka
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1884. 5. évf., 10. füzet (deczember)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1884.

coverimage Nagyon örülnék, kedves leányom, hogyha eddigi leveleim által csak jobban megerősítettem volna benned azt a vallásos érzületet, mely nélkül még az édes anyai szeretet sem hathat áldásosán a gyermekekre ! S hiszem is, hogy a midőn magzataidra tekintesz, szívedet nemcsak az anyai szeretet fogja el, hanem az a malaszttal teljes, Isten iránt való határtalan hálaérzet is, kinek kegyelme gyermekeidben a teremtés remek müveit bízta gondjaidra; mert hisz minél jobban megismerjük az emberi testnek remek szerkezetét, s az emberi léleknek e szerkezet felett való uralmát és az emberi szellemnek a testi létben ébredező csudálatos életét, annál inkább megtelhetik szívünk a teremtő Istennek véghetetlen tiszteletével. Csak a balgatag mondhatja el az ő szívében, hogy Isten nincsen ; az értelmes ember minél többet megismer a mindenható müveiből, annál magasztosabb érzéssel gondol arra, ki e világot alkotá és önhittségre hajlandó büszke eszének gyarlóságát elismerve, mély alázatossággal közeledik a hit szárnyain a kegyelem örök forrásához. Ne is ingassa meg soha a te Istenben való hitedet és vallásos érzületedet az emberi létekről való ismeretednek gyarapodása. Tudd meg, hogy lelkünket csak annyiban ismerhetjük meg, a mennyiben annak a testben való működését és nyilvánulását gyarló eszünkkel felfoghatjuk és hogy annak teljes mivoltáról tökéletes tudomást még senki sem szerezhetett, bár évezredek óta foglalkoznak a legjelesebb elmék eme feladattal: "Ismerd meg magadat". Legkevésbbé teved.j pedig azon véleményre, melyet azok hirdetnek, kik — mivel a lélek munkásságát csak a testben lehet nekünk szemlélnünk — tagadják a leieknek az anyagtól elválasztott állapotban való létezhetését és vakmerőén tanítják, hogy a lélek nem más, mint bizonyos szerves anyagokon mutatkozó tünemények lánczolata, és hogy az emberi szellem, mely bennünk él és működik, testünk szervezetének felbomlásával, végképen megszűnik létezni. Gondold meg, hogy a kik ily nézeteket vallanak, nemcsak azt ölik el saját magukban, a mi az emberi lénynek boldogításá-hoz a legnélkülözhetetlenebb, de e mellett a legnagyobb ellenmondásba is keverednek, — mert hogy lehetne az, hogy az a lélek, vagy a mint ők nevezik az az emberi életerő, a melynek jelenléte az emberi test szervezetét oly csudálatra méltó tevékenységre tudja kényszeríteni, maga megsemmisüljön akkor, a midőn az emberi test anyaga sem enyészik el. És ha még is meglepné lelkedet a kisértő, hogy hitedet a kételkedés segítségével próbára tegye : akkor fordulj védelemért, ama nagy szellemekhez, kikben a hit ereje nyilatkozott és minden mást legyőzött s hallgasd meg, miként fohászkodnak a legnemesebb lelkek ahhoz, kit eszükkel keresnek, de csak szívükkel és hitükkel találhatnak meg. Igen, kedves leányom, őrizd meg anyai szívedben a vallásos érzületet, mert csak ez adhatja meg telkednek még arra nézve is a legbiztosabb irányt, hogy miként használd fel gyermekeid nevelésénél ama lélektani ismereteket, és nevelési szabályokat, melyeket veled a pedagógusok közölhetnek.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék