Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 8-9. füzet (október-november) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Berecz Antal; B. Barkóczy-Dömök Antónia; Józsa Menyhért; Binder Laura; Szabóné Illéssy Piroska
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 8-9. füzet (október-november)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1893.

coverimage Molnár Aladár 1876-ban megjelent, «A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskolán czímü munkájában ezeket írta: «Meg vagyok felöle győződve, hogy a középiskolai tanfolyam a hatéves elemi iskola fölé, ha 4 év helyett 6 évi tartammal szerveztetnék: akkor az 5-ik s 6-ik évre alig maradna ott egy tizedrésze azon növendékeknek, kik az első osztályba beléptek, és így a tanulóknak legkevesebb kilencz tizedrésze kilépne azon osztályokból, melyek jórészt csak előkészítőül szolgáltak az egész tanfolyam által czélzott eredmény megszerezhetésére. De másfelől azt reménylhetőnek tartom, hogy ha az országban számos ily 4 éves középiskola lesz : 10—20 ily intézetben az -egész tanfolyamot bevégzett növendékek között talán leend 10—20 •olyan is, ki hajlamánál és helyzeténél fogva még kívánná tanulását iskolában rendesen folytatni. Ezek számára igenis kívánatosnak, sőt szükségesnek látom, hogy a középiskolák egynémelyikéhez, — de nem mindegyikéhez még egy, ha tetszik, felsőbbnek nevezhető tanfolyam állíttassák egy- vagy kétéves tanfolyammal (t. i. a szerint egy vagy két éves tanfolyammal, a hogy majd a gyakorlati lehetőség mutatja). Ezen felsőbb tanfolyamnak, nézetem szerint, egészen a középiskolai tanfolyam folytatásának kellene lenni; s a tanczélokat illetőleg is egészen a fentebb előadott irányban kellene lenni. Folytatás lenne ez a czélból, hogy a tanuló némely tantárgyakban bővebb ismereteket szerezzen.»
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék