Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 2. füzet (február) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Peres Sándor ; Nemecskay Irma; Weiss Rózsi; Hittig Lajos
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 2. füzet (február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1895.

coverimage A január hóban megalakult új kormány a képviselőházban bemutatkozván, munkásságát a közoktatásügyi tárcza költségvetésének előterjesztésével kezdette meg. A mily fájdalmasan esett látnunk, hogy az új közoktatási miniszter programmbeszédjében a nőnevelés kérdéséről meg nem emlékezett, époly örömmel vettük tudomásul, hogy a költségvetési vita folyamán több szónok és épen maga a miniszter úr e kérdés fontosságát kiemelni törekedett. E felszólalások között különösen nagyjelentőségűek a volt államtitkárnak dr. Pulszky Ágostnak és a jelenlegi közoktatásügyi miniszternek, dr. Wlassics Gyulának, nyilatkozatai. A magasabb nőnevelési intézetek felállításának szükségességét emeli ki mind a kettő; de míg az első a közelmúltban szerzett tapasztalatai alapján a szükségességre csak reámutat, a másik a jövő alkotások sorának várható képét tárja rövid, jellemző vonásokkal az érdeklődők lelki szemei elé. Dr. Pulszky Ágost nagy politikai súlylyal bíró beszédjének a nőnevelés ügyére vonatkozó része a következőképen hangzik: «Valóban bámulatos Magyarországban, hogy ama rövid idő óta, a mely óta a nőképzés nemcsak a tanítóképzés kérdésére vonatkozólag lett tulajdonkép irányítva, hanem az a felsőbb leányiskolák szervezése és a polgári leányiskolák nagyobb tömegben és mértékben való felállítása által más téren is lehetővé tétetett, minő nagy a tolongás, a törekvés ezen intézetekre, és mennyire népszerű az ország különféle községeiben és városaiban az az eszme, hogy ott magasabb nőintézetek létesittessenek. Ez egyike tagadhatatlanul a legörvendetesebb jelenségeknek, mindenkire vonatkozólag, a ki a népnevelés iránt érdeklődik, és mutatja .azt, hogy inig a férfiú kiképzésére vonatkozólag az elemi és ismétlő iskolák kipótoltatnak egy sokkal hatályosabb rendszerrel és eszköszel, mely a közműveltségre nézve, mondhatom, tán az iskoláknál fontosabb tényező, t. i. az általános védelmi kötelezettség által, addig épen, a mivel a nőnevelés terén ez az sequivalens hiányzik, egy nagyobb mérvű követelés és törekvés mutatkozik a felsőbb leányintézetek létesítésére.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék