Nemzeti Nőnevelés 1918. 39. évf. 9-10. füzet (november-december)

Szerkesztő: Berecz Sándor
További szerzők: Berecz Sándor; Sebestyénné Stetina Ilona; Bittenbinder Miklós; Berta Ilona; Entz Géza; Csemez József; Horváth Károly
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1918. 39. évf. 9-10. füzet (november-december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1918.

coverimage 1918 október 3i-ike Magyarország állami reformációjának születésnapja. Négy évszázadnak elnyomatása s az ötven hónapig tartó világháború szenvedései után egyszerre valóra vált a szabad és független Magyarország. Megszületett a magyar lélekben ki-irthatatlanul élő szabadságvágynak megtestesítése : a szabad magyarnak szabad hazája. Áldást hozó nap 1918 október 31-ikeí A nagy forradalmi átalakulások eszményi kincsei, immár kincsei minden szabad magyarnak. Jogot nyert a jognélküli, támaszt a gyenge, vigaszt a lemondó s emberré lett az ember. Ami eddig csak egyeseké volt, az immár mindannyiunk közös kincse ; ami veleszületett minden emberrel: a jog, az most már elidegeníthetetlen kincse, erőssége minden szabad magyarnak. E nap egy új életnek születésnapja; ez a nap kell, hogy új bizalmat öntsön a magyarba : egy új s hisszük boldogabb jövőnek a bizalmát. E naptól kezdve minden törekvésünk, minden fáradságunk, minden munkánk a mi boldogulásunkat lesz hivatva szolgálni. E naptól kezdve kell, hogy hatványozottabb mértékben érvényesüljön a mi szerepünk a népek boldogulásának útján,a kell, hogy fokozottabb erővel és eréllyel vegyük ki mi is részünket abban a nemes versenyben, amely az emberiség közös értékes kincséért: az emberi kultúráért folyik. E nemes és nemesítő munkában nagy feladat vár a magyar nőkre s első sorban a magyar tanítónőkre. Hazánk népének java s haladása a munkás, a lelkes és nemes eszményeket megértő és megvalósító magyar leányokon s asszonyokon fordul meg. Ők vannak hivatva az idegen befolyástól felszabadult magyar szellemnek igazi tartalmat s lelket adni. Az újjáalkotás nagy nemzeti munkájának igazi apostolaivá kell lenniök a magyar tanítónőknek. Rájuk bízva e szabad nemzet nagy kincse: a magyar leány, a leendő hitves és anya. Mert igazán boldog csak az az ország, melynek az igazi korszellemet mélyen megértő és megérző női vannak. H mint a múltban is mindenkor kivette a magyar nő részét a nemzetet igazán boldoggá tevő munkában s versenyre kelt a férfiakkal a nemzetet boldogító munkában, úgy most is, midőn minden téren nyitva előtte az út a boldogulásra, ezt nemcsak a maga, hanem mások boldogítására, az emberiség közös eszményeinek megvalósítására fogja felhasználni. Fel a nemes munkára hazánk leányai, asszonyai a tanítónői ! Ne ernyedjetek el, ne adjátok fel hiteteket s reményeteket ! Mert a mult ugyan elesett hatalmunkból, de a jövendőnek urai vagyunk, urai kultúránkkal s erkölcsi megújhodásunkkal. Ezért éljünk, ennek éljünk s én erősen hiszem, hogy az erkölcseiben el nem ernyedő s kultúrájában megerősödött s nemzetivé lett Magyarország még élni fog s még boldog lesz, mert élnie kell s boldognak is lennie kell.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék