Nemzeti Nőnevelés 1896. 17. évf., 7. füzet (szeptember) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Szigethy Karolina; Molnár Evelin; Ujlaky Géza; Zigány Jolán
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1896. 17. évf., 7. füzet (szeptember)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1896.

coverimage A II. Egyetemes Tanügyi Kongresszus Nőnevelési osztálya azon rendkívüli megtiszteltetésben részesült, hogy üléseit a népszerű közoktatási miniszternek dr. Wlassics Gyulának neje Csengery Etelka úrnő vezette. Midőn a magyar nők első nőnevelésügyi kongresszusuk vezetésére a közoktatási miniszter nejét kérték fel, nemcsak arról a háláról tettek tanúságot, melyet Wlassics Gyula, a nőnevelés lelkes barátja és nagylelkű reformátora iránt éreznek, hanem hódolatukat akarták kifejezni a női és családanyai erények eszménye iránt, melynek képviselőjét a miniszter bájos iíjú nejében tisztelhették. És Wlassics Gyuláné, mikor az elnökséget elfogadta, nemcsak azt bizonyította, hogy a nőnevelés jelentőségét tekintve, férje nemes felfogásának osztályosa, hanem azt is, hogy résztvevő szive családi boldogságának csendes örömei között is megsejtette a munkára utalt nők küzdelmeit. E szerencsés választásnak köszönhette a ((Kongresszus Nőnevelési Osztálya# azt a lelkes, emelkedett hangulatot, mely a tanácskozásokon elejétől végig uralkodott, s mely az ellentéteket elsimítván, a páratlan siker titka volt. A tanácskozásokon a leg-szabadelvűbb, mondhatnám a legmerészebb nőnevelési és női munkaképesítési eszméket hangoztatták; de ezek egyoldalú, sokak szemében talán a társadalom felforgatására vezető színezetüket, teljesen elvesztették, a mint az elnök szelíd szava a határozatokat kimondotta. A legteljesebb harmónia jutott így érvényre ez üléseken a nőmunkaképesítése és természetes hivatása tekintetében melynek egyeztetésére a nőnevelés javítását, vagy a nők munkakörének bővítését czélzó szónokok egyaránt törekedtek. Hogy az elnök egyéniségének varázsával ily mértékben hathatott az ülésen résztvevőkre, azt olvasóink azonnal megértik, ha a mellékelt arczképre egy tekintetet vetnek. Nekünk, midőn a ((Nőnevelési Kongresszusi* ezen szép emlékét olvasóinknak bemutatjuk, nincs más teendőnk, minthogy e kedves képet egy-két életrajzi adat élmondásával élettelj esebbé tegyük. Dr. Wlassics Gyuláné született Csengery Etelka, a kitűnő politikai Írónak, Csengery Antalnak legkisebb gyermeke s mindenkor a család dédelgetett kedvencze volt. A Csengery-ház a legnemesebb családi és társadalmi erényekkel tündökölt; egyszerű és minden ízében magyar és a legszigorúbb európai értelemben véve művelt volt. A Csengery lányok: Olga (Heinrich Gusztávné), Leona (Vámossy Károlyné) és Etelka atyjuknak és édes anyjuknak, a legkitűnőbb magyar asszonyok egyikének felügyelete alatt a leggondosabb házi nevelésben részesültek s képeztetésüket a legkiválóbb tanároknak köszönhették. A házhoz közéletünk vezér-egyéniségei, politikusok, költők, írók, művészek voltak járatosak, s az irodalom és művészet minden kérdése magas színvonalon álló eszmecsere tárgyát képezvén, művelő hatását a család ifjú tagjaira el nem téveszthette. E kitűnő családi körben folyt le az ifjú leánykák élete mindaddig, míg maguk is családot alapítva, szivükbe oltott erények terjesztőivé nem lettek.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék