Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 3-4. füzet (márczius-április) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Sebestyén Gyula; Személyné Krizsanovszky Ilona; Farkas László; Gelléri Mór; Herczegh Mihály ; Oláh Gusztáv; Mendlik Ferencz; Buzogány Mariska
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 3-4. füzet (márczius-április)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1893.

coverimage Az Országos Közoktatási Tanács elnökségének f. évi október 21-én tartott üléséből felszólíttatván, hogy az.-i áll. tanítónő-képző intézet felvételi vizsgálatán készített magyarnyelvi dolgozatokról jelentést készítsek, a következőkben van szerencsém jelenteni valóimat előterjeszteni. Az 1888-ik évben ugyancsak az Országos Közoktatási Tanács elnökségének megbízásából az összes állami tanítónőképző intézetek felvételi vizsgálatainak magyar nyelvi írásbeli dolgozatait átvizsgáltam s az ez ügyben készített jelentésem* mind az Országos Közoktatási Tanács, mind a magas közoktatási kormány helyeslésével találkozván, alkalmat szolgáltatott rá, hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a kir. tanfegyülökhöz rendeletet bocsájtott ki a felső nép- és polgári leányiskolák magyarnyelvi oktatásának foganatosakká tétele végett.** Mostani jelentésemben is ugyanazon szempontok szerint járok el, ugyanazon mérteket alkalmazom, mint a négy évvel ezelőttiben, s talán nem térek le a helyes útról és nem áldozom fel az általános érdeket a magam személyes érdekeltségének, ha azt is keresem, hogy mennyire állják meg helyüket akkori állításaim s mennyiben mutatkozik az említett miniszteri rendelet hatása a mostani jelentésem tárgyául szolgáló dolgozatokon. Az.......-i áll. tanítónöképzö intézet ez évi felvételi vizsgálatán 51-en készítettek magyar nyelvi írásbeli dolgozatot. — Feltűnően nagy szám, ha összevetjük a négy év előttivel, a mikor ugyanitt a vizsgálatot tevők csak 19-en voltak. Még feltűnőbb, ha tekintetbe veszszük, hogy a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter úr épen azóta (1888. jun. 22-iki rendeletével) jelentékenyen megnehezítette a tanítónöképzö intézetekbe való felvételt. Nem lenne haszon nélkül való dolog e tény okainak nyomukba járni. Ezt azonban sem a szükséges adatok hiánya miatt, sem megbízásom korlátainak áthágása nélkül nem tehetvén, be kell érnem a ténynek egyszerű megemlítésével.A felvételi vizsgálaton résztvevő 51 növendék közül 7-en magán úton készültek (ezekre nem reflektálok jelentésemben); a többi 44 növendék 18 iskolából gyűlt össze.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék