Nemzeti Nőnevelés 1887. 8. évf., 9. füzet (november) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Sebestyén Gyula; Felméri Lajos; Brósz Lujza; Feleki József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1887. 8. évf., 9. füzet (november)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1887.

coverimage Az állam egészen a legutóbbi időkig csupán az elemi-, felső nép- és polgáriskolai tanítónők képzéséről gondoskodott az e czélra felállított intézetek által: a felsőbb lányiskolái és tanítónőképzőintézeti tanítónőségre a tehetség s a gyakorlat adta meg a képesítést. A magasabbfokú leányiskolák szervezetének módosításával azonban s azon törekvéssel, hogy nőnevelésünk rendszerében egység és összhang teremtessék, együtt járt annak szüksége is, hogy a felsőbb leányiskolái ós tanítónőképzőintézeti tanítónők képzése is önállóan és tervszerűen szerveztessék. Midőn a közoktatási miniszter úr elhatározta, hogy e szükségnek eleget tesz, intézkedéseit nem korlátozhatta csupán csak a tanítónők képzésére; kiterjesztette azokat az elemi férfitanítóképzőintézeti tanárokra is, a kiknek hivatásukhoz mért tervszerű kiképzéséről szintén nem gondoskodott még sem az állam, sem a többi iskolafentartó hatóság. Azt a fontos rendeletet, melyet a szóban forgó ügyben Trefort Ágoston, közokt. miniszter úr a mostani iskolai év elején 28,093. sz. a. intézett Békey Imre, fővárosi kir. tanfelügyelőhöz, egész terjedelmében közöljük, a mint következik s azután kötelességünk szerint nyíltan, legjobb meggyőződésünk szerint megteszszük rá észrevételeinket. «Szükségét érezvén annak, hogy az elemi isk. tanítóképezdei és tanítónőképezdei s felsőbb leányisk. tanárok és tanítónők kinevezésenél oly egyének közül válogathassak, kik nemcsak a képezdei és felsőbb leányiskolái oktatás számára szükséges szakismeretekkel bírnak, hanem azonfelül a népiskolai oktatás sajátosságát, a férfi-képezdék, valamint tanítónők részéről a tanítónőképezdék és felsőbb leányiskolák külső és belső szervezetét alaposan ismerik és az inter-nátusok és köztartások pedagógiai és gazdasági vezetéséhez megkívántató gyakorlati képességeket is elsajátították; annálfogva elhatároztam, hogy ily egyének képzésére, a Nagyságod felügyelete alatt álló s ily czélra minden föltételt magában egyesítő budapesti állami elemi és polgári iskolai tanítóképezdéhez és az Andrássy-úti polg. isk. tanítónőképezdéhez, egyszersmind nevelőintézethez képezdei tanári, illetve képezdei és felsőbb leányiskolái tanítónői tanfolyamot csatolok. Ezen tanfolyamon a polg. isk. tanitóképezdét, másrészről tanítónő-képezdét végzett s ottlétök ideje alatt jellemökre és nevelői tulajdonságaikra nézve alaposan kipróbált oly növendékeknek, kik a polg. isk. tanítói avagy tanítónői képesítő vizsgálatot legalább jeles általános eredménynyel letették, alkalmat akarok nyújtani arra,, hogy egy-két évi tervszerű önálló munkásság által pedagógiai és szakismereteiket bővítsék és mélyítsék és az intézeti elemi iskolai tanítóképezdében, illetve leánynevelőintézetekben, mint gyakorló iskolában, a képezdei és felsőbb leányiskolái oktatás és nevelés módjával, az adminisztráczió és gazdaság teendőivel elméletileg és gyakorlatilag ismerkedjenek meg.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék