Nemzeti Nőnevelés 1913. 34. évf. 10. füzet (december)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Apponyi Albertné; Békássy Istvánné; Rosenberg Auguszta; Sebestyén Irén; Benedek Róza; S. S.; Hollósné Hajdú Erzsébet; a. a.; Schmidt Mária
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1913. 34. évf. 10. füzet (december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1913.

coverimage Midőn ma folyóiratunk harmincnegyedik évfolyamát lezárjuk, a köszönet meleg szavaival fordulunk mindazokhoz, akik minket e hosszú, küzdelmekben és eredményekben gazdag idő alatt munkájukkal és érdeklődésükkel, tanácsaikkal és bátorításukkal, anyagi és szellemi javaikkal támogattak, megsegítettek. Akkor indítottuk meg folyóiratunkat, mikor a nőnevelés ügyének, a folyóiratunk köré csoportosuló kicsiny társaságon kívül, más irodalmi művelője még nem volt, s mikor a nő-kérdésnek sem volt rajtunk kívül egyetlenegy sajtóorganuma, sem. Nőnevelésügyi folyóiratunk ma sincs több, noha a nőnevelésügy irodalmát művelők száma azóta örvendetesen megnövekedett. Örömmel és büszkeséggel mutathatunk rá, hogy nő-nevelésügyünk eme munkásai közül nem csak azok maradtak hívek hozzánk, kik kezdettől fogva mellénk állottak — itt csak az elmúlás okozott pótolhatatlan veszteségeket, — hanem a fiatalabb tanítói és írói nemzedék is velünk van, és megszólaltatja hasábjainkon a nőnevelés legújabb, legmodernebb eszméit is, újabb, eddig műveletlen irányokai jelölve meg a nemzeti munkára. A nőnevelés ügye mellett gondosan figyelemmel kiséri ma is folyóiratunk a nőkérdés és nőmozgalom újabb törekvéseit is, noha itt a jelentékenyen megnövekedett munkát a később keletkezett folyóiratokkal már megoszthatja. Ha új irányokat folyóiratunk e részben nem is tör, rajta van, hogy nőnevelésügyünk munkásait mindenről tájékoztassa, ami a nőmozgalom fejlődéséből a leányok nevelését illetőleg fontossággal bírhat. De míg így folyóiratunkkal a fejlődés ós haladás szolgálatában állunk, tántoríthatatlanul hívek maradtunk ahhoz az eszményhez, melyet harmincnégy esztendővel ezelőtt magunk elé tűztünk: dolgozunk nőnevelésügyünknek nemzeti szellemben való kiépítésén s összekötő kapcsot alkotunk -nőnevelésügyünk munkásai között. Kérve kérjük azért mindazokat, kik velünk törekvéseink helyességére nézve egyetértenek, kérve kérjük régi és új barátainkat, sorakozzanak jövőre is szeretettel folyóiratunk mellé, hogy az hasznos szolgálatait nőnevelésünk ügyének jövőre is megtehesse. Fokozott bizalommal ajánljuk folyóiratunkat munkatársaink és olvasóink pártfogásába most, mikor a nyomdaköltségek folytonos emelkedése minket is arra kényszerít, hogy folyóiratunk előfizetési díját 4 koronáról 6 koronára emeljük fel, de amikor a régi csekély előfizetési díjért adjuk tovább is folyóiratunkat a magyar tanítónőknek és a tanítónőjelölteknek. E kedvezmény ellenértékeképen csak azt kérjük a magyar tanítónőktől, hogy folyóiratunkat magukénak tekintsék; támogassák munkásságukkal ós terjesszék folyóiratunkat, hogy az hazánk legtávolabbi részébe is besugározza a nemzeti szellemben való nőnevelés fontosságának tudatát ós segítőtársa lehessen mindenkinek, aki művelt, munkás és magyar nőket kíván nevelni a hazának. Erre a feladatra kérjük mi Isten áldását s ebben a szellemben köszöntjük olvasóinkat ós munkatársainkat 35-ik évfordulónk alkalmával.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék