Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 2. füzet (február) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Sebestyén Gyula; Csiky Kálmánné; Oláh Gusztáv; Freund Vilmos; Litschauer Teréz
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 2. füzet (február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1893.

coverimage Eötvös nevét említeni annyi, mint hódolni szellemének, — a leggazdagabb, legmagasabb röptű, legnemesebb szellemek egyikének, a milyet a magyar föld valaha termett, a magyar nemzet géniusza valaha megihletett. Ez a szellem közös kincse és büszkesége minden magyarnak. Nekünk a nemzeti kultúra, a közoktatás szerény munkásainak több : világító tüzoszlopunk a pusztaságban, az ígéret földe felé. Rajta csügg tekintetünk a jövőért folytatott küzdelmeinkben ; hozzátapad bizodalmunk a múlt emlékeinek minden erejével, mert érezzük, tudjuk, hogy a mit eddig kivívtunk, a mi sikerre rámutathatunk, neki köszönjük azt. Nem is a véletlen dolga, hogy egyesületünk az ö nevét viseli. És nem a henye, eszmélni nem szerető megszokás, vagy a tiszteletadásnak kegyeletes kötelessége az csupán, a mi bennünket évröl-évre e napon összehoz. Nekünk életszükségünk az, hogy keressük az érintkezést Eötvös szellemével és hogy benne egyesülni törekedjünk. Eszembe jut a görög regevilág hőse, Antteus, ki küzdelemre szállt Heraklessel. Sokáig folyt a tusakodás. Herakles fel-felkapta a levegőbe s le-lesujtotta a földre Antaeust; de ez, a hányszor a földet érintette, új erőt érzett tagjaiban, talpra állt s tovább folytatta a viadalt. Herakles észrevette ellenfele erejének forrását; felkapta utólszor s addig tartotta a levegőben, míg a földtől elszakítva, ki nem oltotta életét. A mi Antieusnak az anyaföld volt, az nekünk Eötvös szelleme. Ebből merítjük erőnket s érezzük, hogy a míg vele érintkezhetünk, nincs az a hatalom, mely bírna velünk. De jaj nekünk, ha egyszer elszakítanak tőle, vagy magunk válunk hozzá hűtlenekké ! Benne van az emberi természetben, hogy a részekben keresi az egységet s az egészet részekre szereti bontani. Úgy vagyok vele magamis. S midőn, Eötvös szelleméről beszélek, előttem áll az ember, egyéniségének vonzó, szeretetreméltó és tiszteletet parancsoló vonásaival ; — megvillannak eszméi s ragyogó fénynyel övezik igénytelen alakját és csodálattal kell meghajolnom munkássága előtt, a mely egy egész élet fáradhatatlan küzdelmeivel, aggódásaival, reménykedéseivel és csalódásaival eszméinek és egyéniségének fenséges apotheosisa.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék