Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 5. füzet (május)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Szuppán Vilmos; Végessné Bogya Irma; Sebestyénné Stetina Ilona; Lázár Gyula ; Szemely Kálmánné; Vidéky Apollónia
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 5. füzet (május)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1901.

coverimage A párisi kiállítást tanulmányozván, hivatalos állásomból kifolyólag első sorban a felsőbb leányiskolák köréből kiállított tárgyakat vettem szemügyre és a különböző államok nőneveléséről és eredményeiről igyekeztem képet szerezni. E részben szerzett tapasztalataimról fogok ebben a czikkben beszámolni. A legteljesebben Erancziaország mutatta be a maga tanügyi intézményeit és így a nőnevelési intézeteket is. Közöttük első helyen állanak a felsőbb leányiskolák, vagy a mint ottan nevezik a «Lycées et Collèges de jeunes filles». Szervezetükről és statisztikájukról már szólott e helyen dr. Erödi Béla ; ennélfogva csupán arra szorítkozom, a mit ezen iskolák működésére és munkájuk eredményére nézve tapasztaltam. A kiállítás igen jó és hű képet adott a franczia felsőbb leányiskolák állapotáról, belső életéről és munkájáról. Egy egész intérieurt töltöttek meg az iskolaépületek tervei és fényképei, a tankönyvek és egyéb kiadványok, tananyag-kimutatások és a tanulók mindennemű dolgozatai és munkái. Az írásbeli dolgozatoknak, mint általában a franczia iskolákban, a felsőbb leányiskolákban is nagy szerepük van. A testgyakorlatot, rajzot és női kézimunkát kivéve minden tantárgyból készítenek írásbeli dolgozatokat, úgynevezett composition-ok ; azonkívül a tanulók az otthonban, illetőleg az étude-ökben résumé-kben gondosan kidolgozzák és megfogalmazzák a leczkén hallott előadásokat. Ezekből a munkákból igen beható képet szereztem a tanítás módjáról, színvonaláról és eredményeiről. Az Írásbeli dolgozatok rendje minden felsőbb leányiskolában pontosan meg van állapítva az egész évre előre. Nem minden osztályban és nem minden tárgyból egyenlő a számuk; vannak tárgyak, a melyekből minden hónapban írnak compositiót, más tantárgyból évenkint csak hármat készítenek. Mint a magyar felsőbb leányiskolákban is teszszük, az idő is előre meg van határozva, mikor a tanároknak az Írásbeli dolgozatokat fel kell adniok. Ez igen üdvös, mert ilyképen soha sem esik egy hétre több mint egy-egy dolgozat. A kidolgozást a tanulók egyes lapokra írják. A dolgozatokat a tanárok nagy pontossággal és lelkiismeretességgel tekintik át. A hibákat nemcsak aláhúzzák, hanem össze is számítják s a talált számhoz képest állapítják meg az osztályzatot, sőt minden dolgozatról kimerítő rangsorozati összeállítást tartoznak készíteni. A dolgozatok minősége valóban meglepő. Minden tanár megkívánja, hogy a növendékek irodalmi alakba öltöztessék feladataik megoldását, hogy eljárásukat okadatolják és gondolataik menetét feltüntessék. így a tanulót kezdettől fogva rendszeresen hozzá szoktatják, hogy minden kérdésre szabatosan formulázott mondatokkal és gondolatmenettel feleljen. A képzetek hosszú és mindig új sorozatán végig haladva beletanul abba, hogy mikép kell a nyelv szókincsét a különböző tárgyak sajátos czeljaira felhasználni s ezáltal, hogy ezeknek a képzeteknek írásban kifejezést kell adnia, kénytelen felettük elmélkedni és őket belsőleg világosan meglátni.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék