Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 6-7. füzet (augusztus-szeptember) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 6-7. füzet (augusztus-szeptember)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1885.

coverimage Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak f. év augusztus 25-én kibocsátott rendelete ismét fényes bizonyságát szolgáltatja annak a mindenre kiterjedő figyelemnek s minden megfigyelt bajt orvosolni törekvő gondosságnak, a melylyel közoktatásunk vezetője különösen nőnevelésünk ügye iránt viseltetik. Az említett rendelet az állami felsőbb leányiskolák elöljáróihoz van intézve s részint megokolja, részint magyarázza ama módosításokat, a melyeket emez intézetek 1883-ban megállapított szervezetén, tantervén és rendtartásán a miniszter úr tenni szükségesnek és jónak látott. Ezek a módosítások nem nagyszámnak s nem is lényegbevágók ; de azért mind magukban véve, mind amaz intéseknél és utasításoknál fogva, a melyekkel azokat a miniszteri rendelet kiséri, nagyfontosságuak. Nem a véletlen dolga talán, hogy e miniszteri rendelet kibocsátása ép arra az időre esik, a mikor az állami felsőbb leányiskolák felállításuk első deczenniumának vége felé járnak; s nem alaptalan tán az a reménység, hogy eme kultúrái és nemzeti szempontból annyira fontos nönevelö intézeteink az új szervezet korlátái között végre meg fogják találni azt a medret, a melyben biztosan haladhatnak czéljuk felé a nélkül, hogy erejűkkel nem gazdálkodva saját partjaikat szakgatnák le, a nélkül, hogy ki-kiára-dásaikkal maguk magukat tartóztatnák fel előre törekvő útjokban. Az alábbi sorokban közöljük a nagyfontosságú rendeletet szószerinti szövegében s azután rövidre fogott ismertetését adjuk a rendelet által foganatba vett módosításoknak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék