Nemzeti Nőnevelés 1898. 19. évf., 3-4. füzet (március-április)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Farkas Jenő; Berta Ilona; György Aladár; Mohar József; Vidéky Apollónia; Jámbor Lajos; Bánóczi József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1898. 19. évf., 3-4. füzet (március-április)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1898.

coverimage A positivismus vallásának követői — úgy olvashattuk egy magyar lap közleményéből, hogy ilyenek Magyarországon is vannak — Páriában, a vallásalapító otthonában, a melyet ő a religion universelle Rómájának szánt, megünnepelték e napot. De azoknak a szűk körén túl is, a kik a Comte hirdette alapon felekezetet képeznek, mindenki, a ki az emberiség haladását figyelemmel kiséri, bizonyos kegyelettel kell, hogy forduljon ez emlékünnep felé, mert Comte hatása korántsem merül ki abban a felekezetalapításban, hanem az ő bölcsészeti irányának e század szellemi küzdéseiben jelentékeny szerep jutott. Tulajdonképen sem a positivismusnak, mint bölcsészeti iránynak, — sem az altruismusnak, mint az erkölcstan alapeszméjének Comte nem volt az első képviselője, — és nem volt a legnagyobb képviselője sem. De fellépésének ideje és körülményei folytán az ő hatása messze terjedt, — tovább mint a felületes szemlélő véli — és ma is munkál. A mult század végét bezáró fraczia forradalom hatása a rombolásban merült ki. Nem ok ez arra, hogy e miatt az emberiség haladásában való szerepét kicsinyeljük. Az útban álló omladékoknak elhordása, ha maga nem is építés, de annak előfeltétele. A nagy franczia forradalom a rombolásnak ezt a munkáját alaposan elvégezte. Az azután következő kornak volt a feladata az építés; — és ez a kor érezte legjobban ennek a szükségét. «Depuis trente ans que dure ma carrière philosophique et sociale — irja Comte a Catéchisme positiviste előszavában— j'ai senti toujours un profond mépris pour ce qu'on nomma, sous nos divers régimes l'opposition, et une secrète affinité pour les constructeurs quelconques. Ceux même qui voulaient construire avec des matériaux évidemment usés me semblèrent constamment préférables aux purs démolisseurs, en un siècle où la reconstruction générale devient partout le principal besoin. » Az 1848-as évek mozgalmaiban ez az irány nyert kifejezést és e kor gondolkozásának vezetői között nem a legkisebb volt Comte. A milyen kevés maradandó emléket hagyott a nagy franczia forradalom, olyan sok származik az 1848-as évek korából. Ez a kor még nincsen is lezárva. Ebben, ennek gondolatvilágában élünk. Ennek megkezdett épületein dolgozunk. Ezért érezzük, hogy Comte nem idegen tőlünk. Az altruismus, — a másokért való élet, — a mi az ő bölcsészeiének alapelve, épen századunk végső éveiben az új életre kelt eszményiség jelmondata. Több a puszta szónál : irány, a mely felé való kibontakozás jeleit eltagadni nem lehet. A legradikalisabb haladás szolgálatában álló bruxellesi Université Nouvelle mult évi rektori megnyitó beszédében Guillaume de Greef azt fejtette ki, hogy ez egyetem nem csupán orvosokat, ügyvédeket, mérnököket, de embereket akar nevelni ; embereket, a kik saját életüket nem muló valaminek, de az emberiség közös élete egy részének tekintik, a kiknek kötelességtudása, erkölcsi ereje a positiv bölcsészet alapján, az emberiség iránt való kötelesség érzetéből származzék.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék