Nemzeti Nőnevelés 1888. 9. évf., 4. füzet (április) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Sebestyén Gyula; Nemecskay Irma; Kenessey Béla; Mendlik Ferencz
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1888. 9. évf., 4. füzet (április)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1888.

coverimage Mélyen tisztelt közoktatási tanács ! A hozzám tanulmányozás és jelentéstétel végett küldött tanítónöképzö-intézeti felvételi írásbeli dolgozatokról a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1887. november 6-án kelt 43,491. sz. magas rendeletének utasításai értelmében a kővetkezőket van szerencsém jelenteni. Az öt állami tanítónöképzö-intézet szerint öt csoportban összesen kétszáz magyarnyelvi írásbeli dolgozatot néztem át s az általános benyomást, a melyet a dolgozatok rám tettek, elszomorítónak mondhatom; mert azt látom belőlük — ha ugyan szabad a kétszáz dolgozat után az összességre következtetnem — hogy polgári és felső leánynépiskoláink nemcsak hogy nem állanak feladatuk színvonalán, hanem a legenyhébb követelményeknek sem felelnek meg,. Ennek a következtetésnek alapot és jogosultságot kölcsönöz az a körülmény, hogy a felvételi vizsgálatokon a 200 növendék mintegy 80 iskolát képviselt az ország minden részéből s hogy emez iskoláknak épen jobb növendékei jelentkeztek a felvételi vizsgálatokra. Hiszen a 200 vizsgálatot tevő közűl 157-nek volt kitűnő vagy jeles évi osztályzata a magyar nyelvből; jó osztályzata csak 30-nak, elégségese csak 6-nak (hétnek évi osztályzata nem volt feljegyezve a dolgozatokon). Mikor annyi iskolának épen legjobb növendékei ilyen eredményt tanúsítanak, mit várhatunk a többitől! Ha általános ítéletünket ilyképen a jobb növendékek után alkotjuk meg,, valóban nem kell s nem lehet akár a túlságos szigorúság, akár az. igazságtalanság vádjától tartanunk. Előre bocsátom e felvételi vizsgálatok figyelemre méltóbb adatait, hogy ezek felhasználásával, de meg a magam tapasztalatai alapján is •— mert a 200 dolgozatot egyenként végig néztem s revideáltam — végezetre összefoglaljam véleményemet. Az írásbeli feladat a magas miniszteri rendelet szavaival ez. volt: «a szaktanár rövid szóbeli előadásának reprodukcziója». Tehát egy-egy mese, adoma, leírás vagy elbeszélés visszaadása a tanár elbeszélése után. A feladat nehézsége ellen épen nem tehető kifogás;, a felvételi vizsgálat követelményei e tekintetben inkább a színvonalon (oly növendékek számára, a kik a polgári leányiskolában irálytant, költészettant, sőt irodalomtörténetet is tanultak) alul álltak, mint annak fölötte.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék