Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztők: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete; Harrach József
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Schmidt Gizella; Geöcze Sarolta; Harrach József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1893. 14. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1893.

coverimage A magyar tanítónőknek egy igazi jó barátját mutatjuk be ez alkalommal olvasóinknak : egy európai műveltségű, de igaz magyar érzésű asszonyt, a nők magasabb műveltségéért és tágabb munkaköréért szóval és tettel küzdő úrinőt, ki azonban első sorban jó háziasszony, feleség és édes anya. Ismerjük és szeretjük őt mindnyájan, mi fővárosi tanítónők, hisz ő is segített nekünk megalkotni a mi egyesületünket, a «Mária Dorothea egyesület#-et; ott dolgozik és fárad velünk ma is annak megerősítésében és fejlesztésében, s bíztat és bátorít ott hol csüggedünk, tanácsol a hol tétovázunk s támogat, a hol erőnk fogyatékos. Ismerjük és szeretjük mindnyájan, mert bátorítása, tanácsa és segítsége nem csupán a részvét, nem a kicsinylő szánakozás ösztönzéséből, hanem a megbecsülés és rokonszenv édes forrásából fakad, s nem kicsinységünk és gyámoltalanságunk érzetét kelti fel bennünk, hanem felemel, megvigasztal és lelkesít. Ismerjük és szeretjük mindnyájan, mintha egészen a miénk, egészen mi közülünk való volna, mert érezzük, hogy bár előkelő társadalmi állása fölénk helyezi, a közös eszmék iránt való lelkesülés velünk egyenlővé teszi, mert érezzük, hogy ő a tanítónői hivatást becsüli, az általunk teljesített munkát tiszteli, s bennünk a haza javáért fáradó becsületes munkást szereti. Valóban eldicsekedhetünk vele, hogy Hampelné Pulszky Polixéna szereti a tanítónőket, annyira szereti, hogy értük fáradni és velük dolgozni nemcsak érdemesnek tartja, de kicsibe múlt, hogy a tanítónői hivatásra magát fel nem avattatta, hogy a tanítónői képesítést csupa rokonszenvböl és hivatásszeretetből magának meg nem szerezte. Az igaz, , hogy neki, ki oly kitűnő nevelésben részesült, kinek atyja házánál, a magyar nemzeti múzeum igazgatója házánál a legkiválóbb hazai és külföldi tudósokkal nyílt alkalma naponként társalognia, kinek magasabb kiképeztetésén a tudományos egyetem leghíresebb professzorai versenyeztek : neki valóban nem kerülhetett volna nagy fáradságába az elemi és polgári tanítónöképesítés megszerzése. Nem is került az elkészülés nagy fáradságába, s a hol egyet-mást a szakszerű ismeretek tekintetében pótolni, kiegészíteni, teljesebbé tenni kellett, azt igazi tudásvágy-gyal és fáradságot nem ismerő lelkesedéssel végezte. Már épen a vizsgálat letevésére jelentkezett, midőn egy nagyobb görögországi utazás, melyet egy, az édes atyja által vezetett, előkelő és tudós társaságban tett meg, e feltett szándékától elállni kényszerítette. Teljes mértékben élvezte ez utazást, s mindnyájunknak élénk emlékezetében vannak még azok szép a tárcza levelek, melyeket a klasszikus Göröghonból ifjú leánykához illő lelkesedéssel, de komoly tudóshoz méltó alapos ismeretekkel az «Egyetértés# és más napilapok számára írt.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék