Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 10. füzet (december) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Török Istvánné; Vámossy Ilona; Subert Zsófia; Gúta József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 10. füzet (december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1885.

coverimage A «Nemzeti Nőnevelés» erejében gyarapodva és tovább fejlődése számára biztos medret ásva zárja be pályafutásának hatodik évét. A jóakarat, a melylyel fogadták s az elismerés, a melylyel jutalmazták, arra vall, hogy nem szolgálta haszon nélkül azt az ügyet, a melynek munkásává szegődött. De az elért siker latolgatását másokra bízzuk; bennünket a jövő feladatai foglalkoztatnak. Folyóiratunk elé, mikor megalapítottuk, a nemzeti nőnevelés művelésén kívül azt a czélt is tűztük, hogy egyszersmind összekötő kapcsa legyen — szellemi és erkölcsi értelemben — mindazoknak, a kik velünk együtt ugyanannak az egy ügynek a munkásai. Ebben a tekintetben — őszintén megvalljuk — messze vagyunk még a czéltól. Ha dicsekvés nélkül állíthatjuk, hogy folyóiratunk a megfutott hat év alatt emelkedett, ép oly leplezetlenül ki kell mondanunk azt is, hogy elterjedése nem áll arányban emelkedésével. Előfizetőink között ott találjuk ugyan felsőbb-, polgári és felsőleányiskoláinkat csaknem kivétel nélkül; de az elemi leányiskolák nagy része távol áll még tőlünk s a nőnevelés munkásai közül is kevesebben csatlakoztak hozzánk, mint a hogyan várnunk lehetett s az ügy érdekében óhajtanunk kellett. E tény okát nem az érintett körök részvétlenségében, hanem magunkban keressük. A tapasztalat vezetett rá, hogy folyóiratunk elterjedése elé magunk vetettünk gátat, mikor előfizetési árának megszabásában a körülményeknek megfelelő mértéknél magasabbat alkalmaztunk. Hogy folyóiratunk megszerzését lehetőleg megkönnyítsük : elhatároztuk az előfizetési díj alábbszállitását. S hogy ne legyen olyan, bármily szerényen javadalmazott, nőneveléssel foglalkozó iskola vagy tanító, a ki az előfizetési díj magassága miatt nem férhet folyóiratunkhoz: az előfizetési díjat a következő 1886-ik évtől kezdve két forintban állapítottuk meg. A «Nemzeti Nőnevelés# ilyképen pedagógiai irodalmunk legolcsóbb folyóirata lesz, így azzá válhatik s reméljük, hogy valóban azzá is fog válni, a minek szántuk : összekötő kapcsává mindazoknak, a kik a nemzeti nőnevelés szolgálatában állanak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék