Nemzeti Nőnevelés 1883. 4. évf., 5. füzet (május) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Péterfy Sándor; Léderer Ábrahám; Szigethy Karolina; Dezső Lajos; Zák R. József; Sebestyén Gyula; Bánfi János; Komáromy Lajos; Kerékgyártó Elek; Benzenleitner Leontin; Zirzen Janka
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1883. 4. évf., 5. füzet (május)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1883.

coverimage A vallás- és közoktatásügyi miniszter ö Nagyméltósága f. évi augusztus havára egybehívta a II-dik orsz. tanítói képviseleti közgyűlést ahogy az országban létező külömböző tanítói egyleteknek képviselőik által alkalmuk legyen egymással érintkezni és ez alkalommal a népnevelés és oktatás körében felmerülő fontosabb elvi és eljárási kérdések megvitatása után véleményeiket egyeztetni és nyilvánítani. Szép alkalom nyílik tehát újra az állami költségen egybe gyülekező és tanácskozó tanító-egyesületi és tantestületi képviselőknek arra nézve, hogy egymással nemes versenyre kelve megmutassák az országnak és a világnak, hogy mit bír nemzetünk az ország néptanítóságában. Meg fog-e felelni a II-dik országos tanítói képviseleti közgyűlés azon feladatnak, a melyet számára a miniszter által helybenhagyott szabályzat kitűzött? és mit kellene tennünk, hogy a II-dik orsz. tan. képviseleti közgyűlés lehetőleg fényesen sikerüljön? E kérdések foglalkoztassanak bennünket! Szívünk mélyéből óhajtjuk, hogy a II-dik országos tanítói képviseleti közgyűlés tökéletesebben megoldja feladatát, mint az első — azonban sajnos, be kell vallanunk, hogy bizonyos aggodalommal nézünk az augusztusi nagy napok elé. Nem látjuk a Il-ik orsz. tanítói képviseleti közgyűlés sikerét biztosítva, mivel arra egyesületeink és testületeink nem készülték eléggé elő. Az országos tanítói gyűlés ennek következtében ismét csak azt fogja majd működése eredménye gyanánt bemutathatni, a mit az egyesületek képviselői egy-két heti munka után létre tudnak hozni — és nem azt, a mit az I-ső gyűlés óta az országban létező tanítói egyesületek és testületek két évi munkásságának gyümölcséül lehetne elfogadni. — Nem az egyesületek és tantestületek véleményeinek egyeztetése és nyilvánítása lesz tehát az orsz. tan. gyűlésnek eredménye. Csak a gyűlésen megjelenők véleménye fog az ország közoktatásügyi kormánya elé kerülni. Ezt kívánja-e az orsz. tan. képviseleti közgyűléseknek a szabályzatokban kifejezett czélja? Bizonynyal nem! A szabályrendelet szavai ezek: Az orsz. tan. testület képviseleti közgyűlésének czélja az, hogy az országban létező különböző tan. egyleteknek képviselőik által alkalmuk legyen egymással érintkezni s ez alkalommal a népnevelés és oktatás körében fölmerülő fontosabb elvi és eljárási kérdések megvitatása után véleményeiket egyeztetni és nyilvánítani. Feladata különösen tanácskozni és véleményt mondani.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék