Nemzeti Nőnevelés 1892. 13. évf., 2. füzet (február) corvina logo

Szerkesztők: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete; Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: György Aladár; Gerando Antonia, de; Léderer Ábrahám; Nemessányi Adél; Ujváry Kamilla
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1892. 13. évf., 2. füzet (február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1892.

coverimage A Mária Dorothea-Egyesület, melynek fejlődése örömmel és büszkeséggel töltheti el minden magyar tanítónő szívét, február hó 21-én tartja ez évi közgyűlését. Milyen jelentősége van ez egyesületnek a tanítónők anyagi, erkölcsi és szellemi érdekeinek előmozdításában már ma, s milyen jelentősége lehet még a jövőben, ha fejlődésének eddigi irányát és arányait megtartja: azt mindenki felismerheti, ki az egyesület évi jelentésébe bepillant. Közöljük ez évi jelentést egész terjedelmében, mint biztató zálogát annak, hogy a magyar tanítónők képesek a társadalom jobbjainak támogatásával nem csak saját közös érdekeik, hanem a magyar nőnevelésügy javára is lelkes, hasznos és tiszteletreméltó munkát végezni. E munkának szép és biztató eredményeit magyar tanítónő nem hallhatja anélkül, hogy annak részesévé lenni ne kívánna, s azt hiszszük, nincs messze az az idő, midőn minden magyar tanítónő mint az egyesület tagja segít megsokszorozni a buzgó kezdeményezők munkáját. Azt fogja ez jelenteni, hogy a magyar tanítónők közt a magyar nőnevelésügy javára kamatozó, öntudatos, lelkesült közszellem van. A választmány évi jelentése a következő: «Mélyen tisztelt közgyűlés! Egy évvel ezelőtt, midőn a Mária Dorothea-Egyesület hatodik évi rendes közgyűlése elé beterjesztettük évi jelentésünket, annak a reménynek adtunk kifejezést, hogy egyetlen év leforgása alatt sikerülni fog az egyesület fenmaradását teljesen biztosítanunk, építkezési adósságainkat törlesztenünk s legalább 10,000 forintot tevő kamatozó tőkét gyűjtenünk össze. Még ha kizárólag anyagi gyarapodásunk volna is egyesületünk törekvéseinek időleges czélja, önérzetes büszkeséggel tekinthetnénk vissza a lefolyt évre. Bevételeink az előirányzott 14,226 frt 60 kr. helyett 17,422 frt 5 krt tesznek, összes vagyonunk 67,226 forint 31 krra emelkedett, ide nem számítva a központi pénztárban és a kolozsvári kör birtokában levő 7,935 frt 77 krt, egészben véve tehát adósságmentes vagyonunk 75,162 frt 8 kr., melyből a tanítónők otthonába és a czemétei fürdőházba befektetett összegeken kívül 12,112 frt 90 kr. a már tőkésített kamatozó vagyon ; teljesen elegendő arra, hogy az egyesület jelen működésében h jelen viszonyai között semminemű anyagi akadály ne forduljon elő. Csakis öt éve még, midőn 1887-ben az egyesület közgyűlésének többsége az akkor csak 14,818 frtot tevő egyesületi vagyon mellett tagjainak buzgalmára támaszkodva, kétségtelen merészséggel elhatározta a tanítónők otthonának építését, ki hitte volna akkor, hogy ezen otthonon kívül öt év múlva már egy másik közhasznú épületünk is lesz, mindkettőt czélszerüen felszerelhetjük terhelő adósság nélkül s a fenmaradó összeg sokkal nagyobb lesz, mint a mely fölött öt évvel ezelőtt rendelkeztünk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék