Nemzeti Nőnevelés 1912. 33. évf. 4-5. füzet (április-május) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Brand Vilma; Kamerer Ernőné; Péter János ; Kemény Ferenc; Péteri Lipótka; Szigethy Karolina; Dienesné dr. Geiger Valéria; Beller Ilona; Poznan Jolán; Duha Melania
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1912. 33. évf. 4-5. füzet (április-május)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1912.

coverimage A továbbfejlesztett polgári iskola V—VI. osztályában a tantárgyak között első helyre teszem a vallástant., nemcsak elméleti, hanem gyakorlati módon való tárgyalásban. Hogy az igazi vallásosságnak minő óriási szerepe volt már a múltban is az az erkölcsök megszelidítése terén, az általános igazság. Épen azért nélkülözhetetlennek találom a leányok nevelésében. Hit nélkül, benső vallásos meggyőződés nélkül, nem tndok egészséges női kedélyt elképzelni. S mi erősíti meg a gyetmekben az igaz hitet? Az élet könyve a biblia, melynek egységes széllemé az embernek az egész életre határozott, egységes irányt ad mind gondolkozásban, mind tetteiben. Épen azért a vallástani órák elméleti anyagául az V. és VI. osztályban csakis az ó-és újtesta-mentom válogatott, a gyermek lelki s kedélyi fejlettségének megfelelő fejezetek olvasását jelölöm meg a hittanár szakképzett vezetése mellett. E vallásos órák tehát nem lennének a tanítás órái, amelyekre külön készülni kellene, hanem ezek az igazi áhítat órái volnának. Minden embernek, hogy az; élet harcában el ne merüljön, bizonyos fokú belső függetlenségre: van ;szüksége, nagyobb belső függetlenség pedig az életben nem , érhető.:sel, mint aminőt a felettünk őrködő örök szellemtől való függésünk tudata, a benne vetett feltétlen bizalom, megnyugodás érzete nyújt. Az élet s a történelem számtalan példát nyújt, hogy az -ily szellemtől áthatott ember az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai közepette is megállja helyét. Lelkileg csak az a gyermek fog igazán megerősödhetni, akinek gyermekkorában egységes lelki irányításban van része. Ily egységes lelki irányítás emberektől a legritkább esetekben nyerhető, mert ezek felfogás s kedély tekintetében egymástól igen eltérők, különbözők, ez egységes szellemet egyedül a biblia nyújthatja. Az új testamentom a lelki, örökkévaló kincsek tárháza, a hegyi beszéd, avagy Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének XIII. fejezete a világirodalomban egyedül állanak, utolérhetetlen magasságban; a bennük kifejezett ideák és igazságok mindenkor mindennemű egészséges," emberi társadalmi életnek és rendnek alapfundamentumai. Az ó-testamentomról pedig azt mondja Foerster dr.: ((Történeteit olvasva, azokból a fogékony lélekhez az életnek ama tiszta szelleme szól, mely szellem a genesis szerint a világ kezdete előtt a vizek felett lebegett.)) A gyermek 14 éves koráig e szellemnek csak töredékeit kapja, teljességében nem is volna képes azt előbb fölfogni. Az V. és VI. oszt. feladata a gyermekkel e szellemét, hatalmas, egységes hatásában éreztetni s ennek egyedüli útja: a biblia válogatott fejezeteinek elmélyedő, komoly, ájtatos olvasása. A biblia igazi tanítómesterünk, mert az örök embert mutatja be, annak öröktől való jó és rossz tulajdonságait, markáns vonásokban, csodálatos egyszerű előadásban. S a belőle kisugárzó isteni szellemnél fogva nincs több oly könyv, mely a háborgó, nyugtalan, ingadozó léleknek biztosabban visszaadhatná az egyensúlyt, mint épen a biblia. Foerster dr. gyönyörűen fejtegeti, mennyire félreértette Nietzsche az evangélium szellemét, amidőn azt mondja, hogy az evangélium csak nyáj-beli embernek, csak a tömegnek való!
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék