Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 4. füzet (április) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Rybár István; Nemeskay Irma; Prisca; Berta Ilona; Verédy Károly
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 4. füzet (április)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1890.

coverimage A jövö hó 20-án lesz évfordulója annak, hogy gróf Csáky Albin, vallás- és közokt. miniszterünk programmbeszédében kijelentette, hogy «minden épület szilárdsága attól függ, hogy elég biztos-e, elég mélyen van-e a talajba fektetve. Azért alulról kezdve első sorban — úgymond — felemlítem a kisdedóvás ügyét, melylyel a törvényhozás aránylag keveset foglalkozott, és mely mégis, mint az oktatási, nevelési, közegészségi és igen nagy fontosságú nemzeti érdekeknek góczpontja, mindig kiváló gondot és figyelmet érdemel. Jobb ós nagyobb szukreszczencziát kell nevelnünk, hogy egyszer számosabbak és jobbak legyünk s azért már a kisdedeket kell gondozás alá vennünk". A kisdedóvás érdekében teendő kormányintézkedések szükséges volta a törvényhozás előtt — ezzel a nyilatkozattal be volt igazolva. A mit évek hosszú során sürgetett, egy lelkes egyesület, annak teljesítését a miniszter kilátásba helyezte. És gróf Csáky ez úttal is dokumentálta, hogy ö nem a frázisok embere. A mit megígér, azt, ha csak teheti, megteszi. A kisdedóvás ügyének általános rendezése is nem sokára be fog következni, mert az erre vonatkozó törvényjavaslat a minisztériumban elkészült. Azt hiszem, hogy nem végzek fölösleges munkát, ha ismertetni fogom a javaslat főbb részeit, valamint azokat a nevezetesebb mozzanatokat, a melyek a javaslat megvitatása alkalmával az ez évben egybehívott értekezlet tárgyalásai során felmerültek. A javaslat a kisdedóvást kötelezőnek, tehát kényszerítő jellegűnek konstatálja. Vagyis a 3—fi éves gyermekeket szülőik, ha azokat otthon kellő gondozásban nem részesítik, kötelesek lesznek óvodákba járatni. Azok a szülök, a kik e tekintetben mulasztással vádolhatók, pénzbüntetéssel (10—50 kr. ) fognak súlytatni. A kisdedóvás feladata leend a 3—6 éves gyermekeket egyfelől ápolás és gondozás által a szülők távollétében érhető veszélyektől megóvni, másfelől rendre és tisztaságra való szoktatás és ügyességüknek s érzelmüknek, valamint kedélyüknek korukhoz mért fejlesztése és nemesítése által szellemi és erkölcsi fejlődésükben elősegíteni. Erre a czélra szolgálnak: a) képesített óvónők (kivételesen óvók) vezetése alatt álló kisdedóvodák; b) erkölcsileg és érzelmileg alkalmas dajkák gondozása alatt álló, s az egész éven át vagy csak a nyári hónapokban fenntartott menedékházak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék