Nemzeti Nőnevelés 1884. 5. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Péterfi Sándor; Buzogány Áron; Sebestyénné Stetina Ilona; Bánfi János; Daday Jenő; Möszl Gusztáv; Bihari Péter; Harrer Paula; Alexander Bernát ; Brósz Luiza
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1884. 5. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1884.

coverimage Az a királyi ajándék, a melylyel Felséges Urunk a magyarországi néptanítók Eötvös-alapját és Arvaházát kitüntette, magunkba térésre ösztönöz bennünket, hogy hálás szívünk meghatottságában nocsak az elismerést és kegyelmet lássuk benne, melyet az ország tanítóságára áraszt, hanem fölismerjük a kötelességeket is, melyeket ránk ró s hogy erőt meríthessünk ahhoz az úthoz, a melyet megvilágít előttünk. Azt a két intézményt, a melyet koronás királyunk kegyelme kitüntetett, a legnemesebb értelemben vett testületi szellem, az összeség javát munkáló, nagy eszmék szolgálatában álló, önzetlen, fáradhatatlan egyesületi tevékenység hozta létre. Ennek a. szellemnek, ennek a tevékenységnek legmagasabb elismerését, szentesítését látjuk s fogadjuk alázatos hódolattal a királyi kegyelemben. A magyar tanítóság egyesületi elete még alig van húsz éves, mert hisz a régebbi egyesülési mozzanatok, bár az áttörés érdeme az övék, nem igen voltak egyebek kísérleteknél, s íme az a rövid idő is oly eredményekre segített, a melyek a nemzet figyelmét, a kormány támogatását s mindezek koronájául a királyi Felség kegyelmét is kivívták számára. Ismerjük hibáinkat; tudjuk, mit mulasztottunk, mit nem cselekedtünk helyesen; arra is volt bőséges alkalmunk, hogy a magunk kárán okuljunk: de azért örömmel s most kétszeres örömmel és büszkeséggel tekintünk vissza a megtett útra, mikor a királyi Felség kegyelme arról biztosít, hogy nemcsak a magunk érdekében cselekedtünk helyesen, hanem a nemzeti ügy érdekében is, a melynek szerény, de hü és buzgó napszámosai vagyunk. E húsz év alatt tanítóegyesületeink egytöl-egyig hozzájárultak ahhoz, hogy a néptanítók önképzése s ez által műveltségük Nemzeti nőnevelés. IX. gyarapítása megkönnyíttessék, fokoztassék: százakra megy ama tanítói könyvtárak száma, melyeket egyesületeink e czélból felállítottak; ama népnevelési lapok és folyóiratok pedig, melyeket fentartanak vagy támogatnak, már-már tekintélyes helyet foglalnak el irodalmunkban. Az egyesületi gyűléseken tartott felolvasások, vitatkozások, gyakorlati tanítások ébren tartották az érdekeltséget, élesztgették a munkakedvet s megtermékenyítették az iskolai tanítást. Az egyetemes és országos tanítógyűlések alkalmával rendezett tanszerkiállítások kezdetei voltak a ma már virágzó országos s itt-ott alakuló megyei tanszermúzeumainknak. Sok jó iskolai kézikönyvet szerkesztettek s adtak ki és a nemesebb irányu népies olvasmányok készítését és terjesztését is tanítóegyesületeink kisérlették meg először. Mielőtt még országszerte kötelezővé tétetett volna a magyar nyelv tanítása népiskoláinkban, már volt tanító-egyesület, a mely ingyenes magyar nyelvi tanfolyamokat rendezett idegen ajkú honpolgáraink gyermekei számára.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék