Nemzeti Nőnevelés 1899. 20. évf., 1. füzet (január)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Poznan Jolán; Schőn József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1899. 20. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1899.

coverimage Folyóiratunk a jelen füzettel fennállásának 20-ik évébe lép. Amire húsz év előtt vállalkozott, hogy feljegyzi és megőrzi a nőnevelés történetére fontos eseményeket, hogy megvitatja a nőnevelés terén felmerülő eszméket, hogy tájékoztatja olvasóit a nőkérdés állapotáról, hogy törekszik barátokat szerezni a tanügy női munkásainak, hogy összekötő kapcsul szolgál a nőneveléssel foglalkozók között: azért a lefolyt 19 esztendő alatt híven és kitartással fáradozott s kitűzött czéljait a lehetőség határain belül meg is valósította. Csöndes, zajtalan munkássága sokak elismerését kiérdemelte, önzetlen, tisztán a nőnevelés érdekeit szolgáló tevékenysége sok jó barátot szerzett neki a tanítással és neveléssel foglalkozók koréban. Munkatársakul nevezheti a leghivatottabbakat és mégis oly kis körre veti ma is fényét, mint alapításának első éveiben. Nem értett a reklamcsináláshoz soha, pártokat, magánérdekeket nem szolgált, s a terjesztés megengedett eszközeinek használásához hiányzott az anyagi ereje. Ereje csak munkatársainak és a kiadó tanári testületnek áldozatkészségében állott. Erre az áldozatkészségre támaszkodva indul ez évben is útjára azzal a reménynyel, hogy elveihez híven mind több és több jóbarátot sikerül szereznie, kik a folyóirat terjesztése által a folyóirat fennmaradására az anyagi eszközöket előteremteni és szellemi munkásságuk által a folyóiratot tartalmasabbá, értekesebbé tenni segítenek. A régebbi tanítónői nemzedék javarészben támogatásában részesíti a Nemzeti Nőnevelést részint mint munkatárs, részint mint előfizető. De a fiatalabbak nagy része — pedig ők vannak többségben — még nem csatlakozott hozzájuk. Kérve-kérjük azért lapunk régi jóbarátait, régi olvasóit, ismertessék meg a Nőnevelést fiatalabb kartársaikkal, biztassák őket a nőnevelés kérdéseinek tüzetesebb tanulmányozására s tanulmányaiknak a «N. Nőnevelés»-hez való beküldésére és előfizetésre. Kérésünk támogatására idézzük a vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 5404/1898. számú rendeletét, melyben a «Nemzeti Nőnevelést» a következő elismerő szavakkal ajánlotta a felsőbb-leányiskolák min. biztosainak, a tanfelügyelőknek és iskolai hatóságoknak figyelmébe: «A Nemzeti Nőnevelés czímű kiváló gonddal szerkesztett havi folyóirat, mely élénk érzékkel és nagy gonddal igyekszik szolgálni és előbbrevinni nőnevelésünk ügyét általában és annak nemzeti és hazafias szellemben és irányban való haladását különösebben is, a f. évben már a 19. évfolyamba lépett. Azon elismerésre méltó sikerek által, melyeket e folyóirat fenállása óta a hazai nőnevelés fejlesztése körül elért, indíttatva érzem magamat arra, hogy a szó alatt levő szakközlönyt — a czímnek — hatáskörébe tartozó leányiskolák könyvtárai részére való beszerzés végett jóakaró figyelmébe ajánljam. Budapesten 1898. évi ápril hó 12-én. A miniszter helyett: Zsilinszky Mihály államtitkár«.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék