Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 6. füzet (június) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Tatay Janka; Thuránszky Irén; Révy Ferencz; Keleti Gusztáv
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 6. füzet (június)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1890.

coverimage Nem rég az a hír járta be lapjainkat, hogy nyilvános rajzoktatásunk terén nagyobb reformmozgalomnak állunk küszöbén. Ez a hír a szakkörökben bizonyos meglepetést szült. Mert tanügyeink szervezetének nincs az a félreeső kis köre, a mely a reform-harang megcsendülésére némi izgalmat nem érez, s azonnal kész ne volna a jámbor óhajtások egész raját bocsátani szárnyra. Titkon ápolt vagy nyíltan hangoztatott, régi, jogosult óhajtások mind, melyek legnagyobb része azonban, fájdalom, csak ujabb anyagi áldozatok árán valósíthatók meg, s így a helyzet kényszerűségénél fogva nagyrészt arra kárhoztatvák, hogy még tovább, ki tudja meddig aludjak az igazak álmát. Hogyne volnának a rajzoktatási érdekek képviselőinek is ilynemű fájdalmas óhajtásai! Hogy csak egy-kettőt említsünk: ott epeszt bennünket régóta a rajztanításnak kötelező befogadása a gymnasiumok felső osztályaiba; különösen vidéken : a jobbnemű mintakeszletek s a rajztermek illőbb felszerelésének időszerű követelményei; a rajztanárok külső helyzetének emelése, továbbá a szakszerű felügyelet országos szervezésének nagyfontosságú kérdése stb. Legkevésbbé sürgősnek látszik mindezek között az érvényben levő rajzoktatási tanterveknek módosítása. Ezeket tanügyi kormányunk, a közoktatási tanács javaslatára, néhány évvel ezelőtt revisió alá vétetven, legalább a középiskolákra nézve reszletesen megállapította, s e modernizált tantervek keretében a szakszerűen képzett tanárok ma már bő alkalmat találnak arra, hogy czeltudatos buzgalmukat a közművelődés javára érvényesítsék. Nem is a fennálló rajzoktatási rendszer módosítására vonatkoznak tehát a fentebb említett reform hirek, nem is messzebb menő reformokra általában. A miniszter szükségét látta annak, hogy a rajztanárok és rajztanítók képzésének és képesítésének egyes függő kérdései bizottsági megállapodás alapján rendeztessenek. így szólott a hivatalos meghívás amaz enquéte-re, mely még tavaly, közvetlenül a nagy szünidők előtt, az államtitkár elnöklete alatt, s több jeles tanférfiú résztvétele mellett az orsz. mintarajziskola tan-épületében összeült s főleg a rajztanárvizsgálati új szabályzatokra irányult programmját megállapította. A tulajdonképeni szakkérdéseket azóta több albizottságban vitatták meg és hozták tisztába, s a munkálat ma már elkészülvén, legközelebb újból az enquéte-bizolt-ság teljes üléseiben fog végig tárgyaltatni, hogy azután a miniszter úr jóváhagyása alá terjesztetvén, kötelező határozat alakját ölthesse.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék