Nemzeti Nőnevelés 1900. 21. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Herman Ottó; De Gerando Antonina; Radnótiné Hrabovszky Irén; Komáry Erzsébet
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1900. 21. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1900.

coverimage Nem jubilálunk. Felemlítjük csupán egyszerűen azt a tényt, hogy folyóiratunk jelen füzetével pályafutásának 21 -ik évébe lépett. Húsz esztendő előtt indította ugyanis meg a «Nemzeti Nőnevelést" az állami polgári iskolai tanítónőképző intézet, a mai ((Erzsébet Nőiskolán tanári testületé, néhány lelkes tagjának (Péterfy Sándornak, Sebestyén Gyulának és Komáromy Lajosnak) indítványára. Húsz éven át, anyagi áldozatok árán, sok küzdelemmel, de nem lankadó szeretettel és lelkesedéssel tartotta fenn ez a tanári testület a folyóiratot azon a színvonalon, melylyel legjobbjaink elismerését kivívnia mindenkor sikerült. Erre az elismerésre támaszkodva, abban az erős hitben, hogy nőnevelésügyünk javát ezzel előmozdítja s a nőnevelés tényezői között a szükséges szellemi kapcsolatot létesíti, az "Erzsébet Nőiskola)) tanári testületé jövőre is fenntartja a "Nemzeti Nőnevelést" az eddigi szellemben, az eddigi terjedelemben s a szei’kesztéssel továbbra is alulírottat bízta meg. Csupán a folyóirat czímében eszközöl némi változtatást, a polgári tanítónőképző megváltozott czí-mének megfelelőleg. Midőn ez újabb megbízatásomhoz képest a «Nemzeti Nőnevelés" 21-ik évfolyamának első — tulajdonképen 201-ik — füzetét ezennel kibocsátóm, mindenekelőtt szeretett tanártársaim kitüntető bizalmát köszönöm meg, melylyel a — nekem oly igen kedves — folyóirat sorsát kezembe tették le; és köszönöm mindnyájuknak, de főként az ((Erzsébet Nőiskola" igazgatójának, Lázárné Kasztner Janka úrnőnek azt a szives készséget, melylyel nehéz feladatom teljesitésére a szükséges támogatást megígérték. 0 reájuk és a "Nemzeti Nőnevelés" eddigi kitűnő munkatársaira támaszkodva hiszem, hogy erőm fogyatékossága daczára sikerülni fog a folyóirat elé tűzött feladatokat megvalósítanom. Igen, hiszem, hogy ez sikerülni fog, főként ha az ifjabb tanítónői nemzedék is oly szeretettel fogja felkarolni és magáénak vallani a «Nemzeti Nőnevelést)), mint tették azt a régebbiek, kik közül sokan kezdettől fogva előfizetői és munkatársai folyóiratunknak. Ezt a szeretetet és támogatást nőnevelésügyünk minden barátjától kérve és remélve, ajánlom törekvéseinket, ajánlom a oNemzeti Nőnevelést)) jövőre is szíves pártfogásukba.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék