Nemzeti Nőnevelés 1894. 15. évf., 2. füzet (február)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Péterfy Sándor; Gerando Antonia, de; Léderer Ábrahám; Binder Laura
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1894. 15. évf., 2. füzet (február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1894.

coverimage A budapesti állami felsőbb leányiskola új igazgatóját és a vidéki felsőbb leányiskolák miniszteri biztosát mutatjuk be ez alkalommal olvasóinknak. Teszszük ezt nemcsak azért, mert új állásánál fogva Szuppán Vilmos felsőbb leánynevelési ügyünknek egyik vezéregyéniségévé lett, hanem azért is, mert az ő munkának és a kötelesség hü teljesítésének szentelt életében lélekemelő és buzdító példát látunk s teljes biztosítékot találunk arra nézve, hogy felsőbb leányiskoláink az ő vezetése alatt fejlődésüknek eddig elért magaslatán nemcsak meg fognak maradni, hanem helyes irán}'ú tovább fejlődésük által még az eddiginél is fokozottabb mértékben válnak nemzeti nőnevelésügyünk első rangú tényezőjévé. Szuppán Vilmos 1854 deczember 15-én született Budán; s így ha évei számát tekintjük, még fiatal ember, de ha azt a lankadatlan tevékenységet, melyet kora ifjúságától kezdve kifejtett s ha e tevékenység eredményeit veszszük számba, öreg, igen öreg embernek kellene öt tartanunk. Nem merült fel az utóbbi évtized alatt életre való nevelési eszme, melyet Szuppán megvalósítani ne segített volna, sőt első volt mindenütt, a hol dolgozni, fáradni kellett, noha az alkotás dicsősége, a munka sikere nagyon gyakran nem az ő nevével került kapcsolatba. Azok közül, kik a köznevelésügy érdekében kifejtett eme sokoldalú és nagy hasznú munkásságnak szemtanúi voltak, senkit sem lepett meg, hogy a közoktatásügyi miniszter, mikor Berecz Antalt, a volt igazgatót minisztériumába meghívta, ezen előkelő s a nőnevelésügy helyes fejlődésére oly nagy jelentőséggel bíró állásra Szuppán Vilmos kineveztetését hozta a korona előtt javaslatba. Nemcsak az érdem jutalmazásának egyszerű tényekép tűnt ez fel a beavatottak előtt, mert mindenki belátta, hogy az a jelentékeny pedagógiai és szakképzettség — párosulva széleskörű általános műveltséggel, a nőnevelés ügye iránt való lelkesültséggel, nagy munkakedvvel, munkaerővel és magasabb értelemben vett kötelességérzettel — mely • Szuppán Vilmos egyéniségét jellemzi, a felsőbb leányiskolák jövőjére csak áldást hozó lehet, s így a közoktatási kormány választása szerencsésnek, a felsőbb leányiskolák érdekében állónak nevezhető.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék