Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 9. füzet (november) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Csiky Kálmánné; Szuppán Vilmos; Komáromy Erzsébet; Butyka Vilma; Volenszky Gyula; Schőn József; Hittig Lajos
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1895. 16. évf., 9. füzet (november)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1895.

coverimage A hazai nőnevelés ügyének egyik kiválóan lelkes hívét és lankadatlan buzgalmai munkását kísérte a múlt héten örök nyugalomra a barátoknak és tisztelőknek egész serege. A meggyászolt és megsiratott halott özv. Veres Pálné Beniczky Hermin úrnő, az országos «Nőképző-Egyesület» volt elnöke; s a mint e lap hasábjain a fenkölt lelkületű asszony emlékezetét kegyelettel veszszük körül, teszszük ezt nemcsak oly értelemben, hogy az ő nevével egy általa alapított és vezetett jónevű egyesület lesz mindenkor összekapcsolva, hanem azért is, mert kiváló munkássága és széleskörű tevékenysége a közügy, a hazai művelődés, s közelebbről a nőnevelés történetében maradandó nyomot hagyott hátra. Veres Pálné működésének kezdete összeesik hazánkban az alkotmány helyreállításának idejével. Korán csatlakozott ő is azon kiváló egyéniségek csoportjához, kik belátták, hogy az új Magyar-országnak nagy reformokon kell keresztülmennie; hogy a jobb, a boldogabb idők küszöbén fel kell használniok a kedvező körülményeket arra, hogy a mulasztottakat pótolják, hogy megvalósítsák azon magas eszméket, miket a múltban hangoztatni is alig volt lehetséges. Nagy mozgalom és felbuzdulás indult meg csakhamar, úgy politikai, mint társadalmi téren. Az újításra váró intézmények közé sorakozott a hazai nőnevelés igen hátramaradott ügye is, mely lelkes fellcarolót és munkást talált épen az érdekelt nőnem egyik kitűnő alakjában, Veres Pálné asszonyban. Voltak már ugyan, kik hangoztatni kezdték hazánkban a leányoktatás és iskoláztatás hiányos voltát, s elítélték a talán kissé általánosabb, de a nemzeti szellem kívánalmainak teljességgel nem megfelelő házi neveltetést: de a mozgalmat mindazonáltal nem a kormány indította meg, hanem Veresné, a lelkes honleány, ki úgy írásbeli, mint szóbeli felhívásaiban élénken rajzolta a leányok magasabb iskoláztatásának rendkívül fontos voltát, a nők műveltségének nagy befolyását a hazai társadalomra és felszólította ismerőseit, barátnőit, s általában a lelkes magyar nőket, hogy csatlakozzanak hozzá, szervezzenek egy oly egyesületet, mely hívatva legyen magasabb leánynevelde felállítására és fentartására.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék