Nemzeti Nőnevelés 1904. 25. évf., 5. füzet (május)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Koncsek Lajos; Szigethy Karolina; Schmidt Mariska; Gerzsó Róza; Szerémi Alajos
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1904. 25. évf., 5. füzet (május)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1904.

coverimage A prózában daloló költő királyt elkísértük utolsó útjára. Megsirattuk. Eltemettük. De a koporsójára hulló rögök dübörgése között is éreztük, hogy nem vesztettük őt el; könnyeink hullatása mellett is hálát adtunk a gondviselésnek, hogy őt örökre nekünk adta! Szellemének műveiben élő, isteni szikrája az idők végéig tanítani fog bennünket minden szépnek és jónak, mindenek fölött az édes magyar hazának lelkes szeretetére. És ha megtanítjuk az ifjúságot szeretni az ő eszményi alakjait: segítni fog nekünk tanítóknak a nemzetnevelés nagy munkájában. Segítni fog a nemzetnevelés nagy munkájában; mert a nemzet mindenkor a hozzá hasonló nagyok hatása alatt emelkedik erejének tudatára, belőlük merít vigasztalást, reményt, lelkesedést. Szeressük azért, dicsőítsük és áldjuk emlékezetét! | Amit a népoktatásügy nemzeti irányban való erőteljesebb fejlődése érdekében óhajtva vártunk, amit szakemberek és poli-tikusok meggyőző erővel sürgettek: a népoktatási törvény revíziója, ujjáalkotása ime ténnyé válik. Berzeviczy Albert, kultuszminiszterünk, ki már az 1896-iki egyetemes tanítógyűlés alkalmával nemzeti ügynek jelentette ki a népoktatásügyet,* f. évi május 16-án közrebocsátotta annak a törvényjavaslatnak előadói tervezetét, melyet az országgyűlésen még a jelen ülésszak tartama alatt beterjeszteni és törvénnyé emeltetni szándékozik. A napilapokban egész terjedelmében közzétett és osztatlan örömmel fogadott eme tervezet 5 fejezetben összesen 80 szakaszban az 1868-iki 38. népoktatási törvénynek, továbbá a magyar nyelv tanításáról szóló 1879-iki XVIII-ik, a községi és felekezeti tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről szóló 1893: XXVI. t.-cikkek módosítását, kiegészítését célozza. A javaslat első fejezete (1—10. §.) nagy erővel sürgeti a tankötelezettség végrehajtását. Az ismétlő-iskolai mulasztásokat (12—15. év) szigorúan bünteti, a magántanulók nyilvános vizsgáztatását követeli s a növendék hiányos készültsége esetére az iskolakötelezettséget egy évi időtartamra meghosszabbítja. Különösen fontos ez utóbbi két követelmény a leánytanulókra nézve, kiket a szülők és gyámok hanyagsága ós mulasztása e tekintetben legnagyobb mértékben sújtott.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék