Nemzeti Nőnevelés 1886. 7. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: De Gerando Antonina; Karacs Teréz; Szarvas Gáborné; Komáromy Lajos; Léderer Ábrahám
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1886. 7. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1886.

coverimage Az elmúlt 1885-ik év szeptember végén tartatott Hávre városában a legelső nagy tanítói kongresszus Francziaországban. 2400 férfi- és nőtanító jelent meg azon az ország minden részéből, és több száz idegen szakember vett még részt az üléseken és tanácskozásokban. A kongresszus külső és belső sikereitől indíttatva elhatározták, hogy ezentúl minden három évben fognak a szünidő alatt ily általános nemzeti kongresszusokat tartani Francziaország hol égjük, hol másik városában ; hogy az ott megvitatandó tanügyi kérdéseket szakbizottságok fogják előre kidolgozni, és hogy a legközelebbi gyülekezet nemzetközi kongresszus lesz, még pedig Párisban 1889-ben, melyre a müveit világ összes tanítói és tanügybarátai hivatalosak lesznek. Idővel e nemzetközi kongresszusokat is megfogják újítani Európa hol égjük, hol másik műveltebb országában. A hávre-i kongresszuson sok, leginkább Francziaországot érdeklő dolgokat vitattak meg, melyek ismertetésére ez alkalommal ki nem térhetek; de mint igen jellemző dolgot felemlítem, hogj7 a férfitanítók egyhangúlag elhatározták, miszerint hivatalos lépéseket fognak tenni, és kérelmet nyújtanak be arra nézve, hogj' a nő-tanítók is — egyelőre az elemi iskoláknál — ép olyan fizetésben részesüljenek (akár az államtól, akár a községektől), mint a férfi-tanítók. Ez nálunk többek előtt hihetetlennek fog tetszeni! Mert bár hazánkban a törvény előtt mindig több joga volt és — a nők jogai mellett har-czoló franczia liga (ligue frangaise du droit des femmes) erőlködései daczára is — több joga van még jelenleg is az asszonynak, mint Francziaországban: de társadalmi helyzete azért sokkal aláren-deltebb, s erkölcsi egyenjogúsága tényleg sehol sincs elismerve. Ez annál megfoghatlanabb, mivel nálunk a nő átlag (más országokhoz hasonlítva) többet ér, mint a férfi (az arisztokracziánál már egész határozottan állíthatjuk, hogy hasonlíthatatlanul többet ér a nő), de a többi művelt osztályoknál is általán véve gyakran több kötelességérzet, kevesebb önhittség, több önfeláldozási képesség van a nőkben, mint a férfiakban.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék