Nemzeti Nőnevelés 1905. 26. évf., 7-8. füzet (szeptember-október) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Lovassy Ferencné; Relković Mita; Pekár Károly; Ungváry Anna
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1905. 26. évf., 7-8. füzet (szeptember-október)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tan, Budapest, 1905.

coverimage A népiskolai közoktatásról szóló 1868 : XXXVIII. t.-cz. 56. §-a szerint a községi (és állami) elemi népiskolák tantervének időnként való meghatározása a közoktatási miniszter teendője. Az 1877. évi augusztus 26-án 21,678. sz. a. kelt rendelettel kiadott népiskolai tanterv immár 28 év óta szolgál a tanítás alapjául, ez okból szükségesnek mutatkozott, hogy e hosszú gyakorlat tanulságait értékesítve, a tanterv gondosan átvizsgáltassék. Hivatalbeli elődöm az Orsz. Közokt. Tanácsot megbízva a szükséges tanulmányok megtételével, megindította azt a munkálatot, mely számos hivatott tényező belevonásával most befejezést nyert. Elkészült az új Tanterv, el a hozzávaló részletes Utasítás. Ezeknek két példányát idecsatolva, fölhívom Címedet, hogy a Tantervet és Utasítást gondos tanulmánya tárgyává tegye, mert Címed feladata lesz közreműködni, hogy e munkálat a népiskolai nevelés és tanítás fejlesztésének fontos tényezőjévé váljék. Címed figyelmét külön felhívom a következő kérdésekre : Hogy viszonylik az új Tanterv a régihez ? Melyek életbeléptetésének módjai és föltételei? Mi az utasítás feladata? Általános szempontjai? Főbb módszeres szempontjai? A népiskolában tanítandó tárgyakat a törvény, a tárgyak tanításának mértékét a dolog természete szabja meg úgy, hogy e tekintetben nagy módosításokat nem volt szabad és nem is kellett eszközölni. A régi tanterv kétségkívül nagy szolgálatot is tett a népiskolai oktatásnak és az átvizsgálás eredménye az volt, hogy felhasználva a szerzett tapasztalatokat, többnyire a régi tantervben megjelölt irányban haladhatunk tovább.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék