Nemzeti Nőnevelés 1915. 36. évf. 9. füzet (november)

Szerkesztő: Vásony Lajos
További szerzők: Berta Ilona; Nergert Vilma; Vásony Lajos; Hacker Boriska; Vadász M. Elemér
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1915. 36. évf. 9. füzet (november)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1915.

coverimage Ezt a könyvet óhajtom, mondhatnám vágyom. a «Nemzeti Nőnevelés» tisztelt olvasóinak úgy bemutatni, hogy mindenki elolvassa és megszerezze magának könyvtára díszére és lelke épülésére! Úgy szeretném bemutatni, hogy mindenki újabb vágyat érezzen annak továbbadására, ismertetésére, hogy sokan elolvassák, sokan örüljenek, hogy egy ilyen szép és nagyon hasznos, épületes könyvet lelkükhöz kapcsolhatnak. Én hálás vagyok e könyv írójának a szellemi, a lelki élvezetért, melyet nekem nyújtott és itt köszönöm meg neki hálás, meleg szívvel azt is, hogy méltónak tartott arra, hogy könyvét nekem is megküldje. Egy szép életet élt, tisztalelkű embernek, férfiúnak, mondhatnám végrendelete e könyv nekünk nőknek, magyar nőknek! Egy jó barát szól hozzánk, aki nagyon tiszteli és nagyrabecsüli a nőt, ha az méltóan éli életét! írója Gyertyánffy István, a polgári isk. tanítóképző —- most Pedagógium — megalapítója és volt első nagy igazgatója, Zirzen Jankával egy időben dolgozott vállvetve a hazai tanító-, illetve tanítónőképzés szép és nagy munkáján. Fiatalabb volt Zirzen Jankánál, aki 1906-ban 80 éves korában hunyt el. Gyertyánffy István 1898-ban vonult nyugalomba és jelenleg 83 esztendős. De korántsem aggastyán, hanem acélos, energikus lelkű munkás, aki ime, tanúságot tesz arról, hogy egy szépen átélt élet gazdag kamatot, lelki kincset ad jutalmul. Elmondhatja ő, hogy a reábízott talentumokat jól értékesítette. E könyvet ismertetni nem könnyű feladat, mert együtt szeretné az ember olvasni azokkal, akiknek ismerteti, mert minden sorát velük együtt óhajtaná élvezni, felette eszmecserét folytatni és közvetetlenül látni, érezni a hatást, amit a könyv kiforrott gondolatai és igazságai a vele foglalkozókra gyakorolnak. Szeretném Gyertyánffy Istvánnak azt az örömet megszerezni, hogy könyvének tartalma olvasás, tanulmányozás útján mélyen bevésődjék sok-sok magyar nő, magyar nevelő-tanítónő lelkébe, szívébe. Ez lesz az ő legszebb jutalma és ezt meg kell adni neki. A könyv különös érdekességét és sajátosságát az adja meg, hogy témája voltaképpen 50 évig foglalkoztatta a szerző gondolatait, az a téma, amelynek gyökerei 3500 óv mélységeibe nyúlnak le, amely mondhatnám örökbecsű, örökéletü! A nőnevelés, a nőkérdés problémája ez!
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék