Nemzeti Nőnevelés 1886. 7. évf., 3. füzet (márczius) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Krammer József; Binder Laura; De Gerando Antonina; Marikovszky Menyhért; Karacs Teréz; Jámbor Anna
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1886. 7. évf., 3. füzet (márczius)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1886.

coverimage Dolgozatom első részében röviden előadtam amaz irányelveket, melyek a nevelés-oktatási rendszerben megvalósítva az iskola női jellegét megállapítják. Közelebbi feladatunk már most : a) tanulmányozni a polgári leányiskola tantervét a végből, hogy kitűnjék, vájjon annak kidolgozásában kellőképen figyelembe vétettek-e a női jelleg követelményei; b) átvizsgálni az egyes polgári leányiskolák nevelés-oktatási rendszerét, hogy mennyiben érvényesítik a tantestületek működésükben azon irányelveket, melyek az iskolát női jellegű nevelésoktatási intézetté teszik. Ha kezünkbe veszszük a polgáriskola legújabb tantervét, fölsorolva találjuk benne — a testgyakorlás kivételével — egytöl-egyik mindama tárgyakat, a melyeket a leánynevelésben szükségeseknek mondottunk. Lássuk ezután a tanítási tárgyak osztályonkénti iölosztását és terjedelmét. A hit- és erkölcstan tanítási anyagának meghatározását és osztályonkénti fölosztását a népoktatási törvény a vallásfelekezeti hatóságokra bízza. Erről tehát itt nem szólunk. A magyar nyelv tanítási anyaga a női jelleg követelményeinek általában megfelel. Tekintve azonban alaki képző erejét, kiváló fontosságát a kedélyfejlesztés és erkölcsnemesítés szempontjából: a heti óraszámot emelni kívánnám. A czél körülírását a tanterv elmellőzi s erre nézve utal a fiúiskolái tantervre, mit a fentebbiek szempontjából nem helyeselhetek. A hazai más nyelvre vonatkozólag ott foglaltakra csak az az észrevételem van, hogy ennek tanítását már az I. osztályban lehet és kell megkezdenünk. A számtan tanítási anyaga ellen nem tehető kifogás. Az óraszámot azonban az I. osztályban heti 3 órára tartom leszállítandónak. A könyvvitel tanítását nem vélem keresztülvihetőnek; különben nézetem szerint — mint szigorúan szaktantárgy — nem is illik a polgári leányiskola tantervének keretébe. A leendő háziasszonynak nem könyvviteltanra, hanem egyszerűen csak háztartási számvitelre van szüksége s ez sikerrel tanítható a számtannal kapcsolatosan a polgári leányiskola IV. osztályában. Az így megtakarított heti 2 óra testgyakorlásra (s illetőleg női kézimunkára) fordítható.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék