Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztő: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet tanítói
További szerzők: Péterfy Sándor; Léderer Ábrahám; Felméri Lajos; Feleki József; Légouvé Ernő; Komáromy Lajos; Pásthy Károly
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1885. 6. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Budapesti Sugárúti Állami Tanító-képző Intézet, Budapest, 1885.

coverimage Ha törvényhozóink nem is iktatták volna törvénykönyvünkbe a magyar nemzetüek József föherczeg nádor iránt való háláját, mégis szent kegyelettel őrizné e haza minden hű gyermeke az ö áldott emlékezetét. Mint a nemes érzésű gyermek gondos nevelőjéről, nem feledkezhetik meg a magyar sem nagy jótevőjéről, József nádorról soha! Firól fira, nemzedékről nemzedékre hagyták örökbe az ö neve iránt való határtalan tiszteletet azok, a kik színről színre láthatták az ö fenséges alakját, és tanúi voltak, miképen óvta, védte, gondozta és vezette atyai jósággal és hűséggel, halálos álomból új életre ébredező nemzetünket egy félszázadon át. Alkotó kezének és nagy szellemének nyomai örök időkig hirdetni fogják, hogy a mi nagyot, szépet a magyar nemzet a jelen század első felében alkotni kezdett, arra példát, buzdító bátorítást, hathatós támogatást nagy nádorától, József főherczegtől nyert. Benne és általa jutalmazta meg a gondviselés a magyar nemzetnek legszebb erényét, a hűséget. O volt az első Mária Terézia, dicső királynőnk unokái közűl, a ki a magyarnak ama szent fogadását: «Életünket és vérünket királynőnkért!» — eme tettekben nyilvánuló magasztos felelettel viszonozta : «Életemet és véremet a magyar nemzetért!» Nem kevesebbet, nem kisebbet adott József föherczeg nádor nemzetünknek, mint saját magát, az ő fenkölt lelkének teljességével, egy egész tettekben gazdag hosszú életet és az ő fenséges családjában élő vérének és erényeinek nemzetnevelő erejét, varázshatalmát. A halhatatlan emlékezetű nádornak nemzetünket boldogító áldásos munkásságában hűséges társa volt fenséges neje, Mária Dorothea föherczegasszony. Az ö nemes követőiként folytatják a magasztos munkát dicsőült nádorunk fiának József föherczegnek udvarában és családjában, Klotild föherczegasszony és az ő leg-idősb leánya, Mária főherczegnö, ki a tanítónők menedékbázának védnökségét kegyelmesen elfogadván, nagyanyja dicső nyomdokaiba lépett. Felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy hódolatunk és hálánk kifejezése mellett a két főherczegnönek, a nagyanyának és unokájának arczképét megismertessük olvasóinkkal s rámutassunk azokra a magasztos erényekre, a melyek József főherczeg nádor nejét és az ő fenséges családjának nőtagjait, a nemzeti nőnevelés eszményképeivé avatták. Mária Dorothea 1797-ben, november 1-ső napján született. Atyja a magyar nemzet iránt mindenha rokonszenvező Würtem-bergi fejedelmi háznak herczege, Lajos Frigyes volt, anyja pedig a Nassau-Weilburgi fejedelem családjából származott. Házasságra 1819-ben, augusztus 24-én lépett s József Antal János főherczeg-nek, Magyarország nádorának harmadik hitvese volt. Hazánkba érkezvén, főgondját arra fordította, hogy fenséges férjével elfeledtesse ama súlyos csapásokat, melyek az ő nemes szivét a családi életben egymás után sújtották. Két árvájának, István föherczegnek és ikertestvérének, Hermina főherczegnönek édes anyjok helyett édes anyjokká lön. Az önfeláldozásra hajlandó nemes női szívnek egész bensöségével ölelte keblére fenséges férjének e drága kincseit. 0, ki szintén megismerte az árvaságot, korán elhunyt édes atyjának szent emlékezetéből oly végtelen szeretetet merített a reá maradt anyátlan árvák iránt, hogy azok soha sem érezhették azt a veszteséget, mely akkor érte őket, midőn anyjuk életét az ö világrajöttük kioltá.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék