Nemzeti Nőnevelés 1889. 10. évf., 9-10. füzet (november-december) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Sebestyén Gyula; Safáry Irma; Ekker Auguszta; Bánfi János
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1889. 10. évf., 9-10. füzet (november-december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1889.

coverimage A «Nemzeti Nőnevelés» első füzete 1879. november 19-én, állami tanítónöképzésünk első tízéves örömünnepén jelent meg. íme, folyóiratunk maga is megfutotta az első deczenniumot: azt az első füzetet azóta száznál több más követte s az első tíz évfolyam tizenhat kötete ma már egy kis pedagógiai könyvtárt pótol. A füzetünkhöz mellékelt tízévi tartalom-mutató legyen rá tanunk, hogy nem üres hivalkodás s a szülői szeretethez hasonló szerkesztői elfogultság mondatja ezt velünk. De a «Nemzeti Nőnevelés* emez örömnapján az én örömöm közé a fájdalom érzése vegyül. Körülményeim azt az áldozatot követelik tőlem, hogy feloldjam azokat a drága kötelékeket, a melyekkel a sok évi szerkesztői munka, gond, aggódás és reménykedés ezerszeresen lelkemhez fűzték folyóiratunkat. Fájdalmasan esik a megválás, ha a múltra gondolok; de nem csüggeszt, ha a jövőbe tekintek. Töretlen pályán indultunk meg ezelőtt tíz évvel; de ma már egyengetve az üt, az olvasók köre tágul, a munkatársak lelkes csoportja növekszik, s a Nemzeti Nőnevelés biztosan haladhat kitűzött czélja felé, ha mindazok, a kik eddig istápolták munkájukkal, érdeklődésökkel és szeretetökkel, ezentúl is gondjaikba fogadják. Midőn kedves kötelességemnek tartom, hogy hálás köszönetét mondjak mindazoknak, a kik folyóiratunkat a lefolyt tíz év alatt annyi áldozatkészséggel és ügybuzgósággal támogatták, köszönetem-hez azt a kérést is csatolom, hogy eddigi támogatásukat ne vonják meg ezentúl sem s azt a bizalmat, a melylyel engem megtiszteltek, ruházzák át utódomra.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék