Nemzeti Nőnevelés 1896. 17. évf., 1. füzet (január) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Wlassics Gyula ; Gúta József; Molnár Evelin; Nendtvich Gusztávné; Szegfi Ilona; Schőn József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1896. 17. évf., 1. füzet (január)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1896.

coverimage Ö császári és apostoli királyi Felségének a nők keresetképességének kiterjesztése és a nőnevelésügy fejlődése érdekében oly fontos, legfelsőbb elhatározása, melylyel a nőknek az egyetemek látogatását megengedte több fontos miniszteri rendelet kibocsátását vonta maga után. A nagyméltóságú miniszter úr az eddig megjelent rendeleteket közlés végett folyóiratunknak is megküldvén, megjelenésük időrendjében ideiktatjuk azokat, mint nőnevelésügyünk fejlődésében korszakos fontosságit örökbecsű okiratokat I. A budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához 1895. évi 65,719. sz. alatt kibocsátott leirat. A nők tudományos pályákra bocsátásának kérdése hosszú idők óta foglalkoztatja művelt társadalmat, a tudományos köröket és a legtöbb művelt állam kormányzatát. A társadalmi viszonyok átalakulása, a létért való küzdelem megnehezülése a nők társadalmi helyzetében is nagy változást idézett elő. Ma már a műveltebb körökhöz tartozó nők is mind-nagyobb számmal kénytelenek részt venni az élet küzdelmeiben és a családi élet nyugalmasabb körét gyakran kell felváltaniok a kenyérkereset nehéz és fárasztó munkájával. Azt bizonyára nem lehet tagadni, hogy azon kereseti módok, a melyeket a régebbi társadalmi felfogás a nők számára — elég mostohán — kijelölt, elégségeseknek nem bizonyultak. A változott társadalmi és művelődési viszonyok arra kényszerítették a nőket, hogy az eddig megszokott foglalkozások helyett más, a-megélhetést jobban biztosító kereset után lássanak, és az e czélra szükséges ismereteket elsajátítsák. Ennek a következménye volt, hogy a nők általános műveltségének és ismeretkörének fokozatos gyarapodása mellett lassanként oly hivatáskörök is, a melyekre a tudományos készültség bizonyos foka megkivántatik, s a melyeket azelőtt a férfiak kizárólagos pályájául tartott a társadalmi felfogás, a nők számára megnyíltak. E nemzedék szemei előtt történt meg a női hivatáskörökre vonatkozó felfogás átalakulása és a társadalom nézletét nyomon követte az állam appretiatiója is, mert saját intézeteinél is oly állásokra, melyeket azelőtt kizárólag férfiak töltöttek be, nőket nagy számmal alkalmazott, és mindenki tudja, teljes sikerrel. A régebbi társadalmi felfogás tehát azokkal az intézkedésekkel, melyeket az állam a nők hivatáskörének kiterjesztésével már eddig tett, helyet adott egy újabb felfogásnak és ez az, hogy a nő a komolyabb életpályákat is be tudja tölteni, ha erre hajlama, tehetsége és hivatása van.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék