Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 10. füzet (december) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Névy László; Péterfy Sándor; Dollinger Gyula; Hollós Károly; Radnay Bella
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1890. 11. évf., 10. füzet (december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1890.

coverimage Az a buzgóság, mely nálunk az utóbbi néhány év alatt kereskedelmi iskolák létesítésében nyilvánult, a nőnevelés terén is jelentkezik. A budapesti V. kerületi polgári leányiskola tanári kara már két évvel ezelőtt nyitott próbaképen nők számára egy hat hónapig tartó esti tanfolyamot. A tanfolyamnak több mint 30 hallgatója volt, többnyire olyanok, a kik a polgári iskola négy osztályát elvégezték. A múlt évben a látogatók fokozódó részvéte mellett szintén fennállott a tanfolyam, s az oktatás eredményét a tanügyi hatóság is kielégítőnek találta. A tanári kar most már a tanfolyam rendszeresítését és nyilvánossá tételét óhajtotta, s ez érdemben a közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodott. Ugyanez időben két vidéki keresk. akadémia is kérte hasonló tanfolyam engedélyezését, s ezzel az ügy eljutott odáig, hogy a közoktatásügyi kormány is gondoskodása tárgyai közé tartozónak tekintse. Az okok, melyekkel az illető intézetek a női keresk. tanfolyamok szükségességét bizonyítják, eléggé evidensek. Arról van szó első sorban, hogy a nők kereskedelmi foglalkozásokra képesíttetvén, a tisztességes megélhetésre új módot nyerjenek: jó szolgálatot tehetnek azonban ily tanfolyamok oly nőknek is, kik mint családtagok helyzetűknél fogva vehetnek részt valamely üzlet tevékenységében s valamikor talán maguk vezetnek üzletet, valamint azoknak is, a kik vasúti vagy postai szolgálatra készülnek. Ezek az okok elég világosan megjelölik a női keresk. tanfolyam rendeltetését, s valóban a miniszter úr is kielégítésre váró szükségletnek ismeri el a nőknek kereskedelmi foglalkozásokra való kiképzését, egyúttal azonban bölcsen vonta meg a határt is, melyen belül az új intézménynek működnie kell. A czél nem lehet más, mint a nőket oly ismeretekre és ügyességre tanítani, melyekre szerényebb körben, tehát alsóbb kereskedelmi foglalkozásban szükségük van. Ezzel ki van mondva az az elv, hogy a női kereskedelmi tanfolyamnak mindenek előtt gyakorlatinak kell lennie. Alapos és biztos ismeretek szerzése áll a tanulók érdekében, azért a tananyag kiválasztása, a tanítás sorrendje és módszere gondosan állapítandó meg. Az ügy, tudomásunk szerint, a végleges elintézés stádiumában van. A miniszter úr utasította a közoktatási tanácsot, hogv egy normális szervezetet dolgozzon ki, s egyúttal tegyen javaslatot ama feltételek iránt, melyekhez jövőre ily tanfolyamok engedélyezése kötendő.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék